ORIGINAL ARTICLE
An interaction of potato crop soil fungi population on fungi responsible for tuber superficial diseases
 
More details
Hide details
1
University of Agriculture, Department of Plant Protection Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Poland
 
 
Corresponding author
Halina Kurzawińska
University of Agriculture, Department of Plant Protection Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2006;46(4):339-346
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
A biotic interaction between fungi from soil within and outside the rhizosphere of potato and fungi responsible for black scurf – Rhizoctonia solani Kühn and silver scurf – Helminthosporium solani (Dur., Mont.). It was found that fungi population connected with crop environment under investigation promoted the growth of Rhizoctonia solani, thus indicating no resistance of this environment to this pathogen. These fungi, however, inhibited the growth of Helminthosporium solani.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (20)
1.
Alexander M. 1975. Ekologia mikroorganizmów. PWN, Warszawa, 638 pp.
 
2.
Bogucka H. 1983. Wpływ zakażenia sadzeniaków niektórych odmian ziemniaka grzybem Rhizoctonia solani Kühn na występowanie choroby i reakcje odmian. Biul. Inst. Ziemniaka, 30: 85–95.
 
3.
Cayley G.R., Hide G.A., Read P.J., Dunne Y. 1983. Treatment of potato seed and ware tubers with imazalil and thiabendazole for control of silver scurf and other storage diseases. Potato Res., 26: 163–173.
 
4.
Choroszewski P.P. 1989. Mikoflora środowiska glebowego pól ziemniaczanych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 374: 101–118.
 
5.
Dorenda M. 1986. Badania mikoflory środowiska uprawnego koniczyny czerwonej i kupkówki pospolitej w aspekcie fitopatologicznym. Acta Mycol. 22: 15–34.
 
6.
Kućmierz J., Kurzawińska H., Wesołowska J. 1993. Wpływ terminu i gęstości sadzenia na występowanie rizoktoniozy (Rhizoctonia solani Kühn) na kilku odmianach ziemniaka. Zesz. Nauk. AR Kraków, Ogrodnictwo 287, z. 21: 105–114.
 
7.
Kurzawińska H. 1979. Badania nad składem mikoflory środowiska glebowego spod uprawy tytoniu po różnych przedplonach i nad jej wpływem na główne patogeny tytoniu. Część I. Mikoflora glebowa tytoniu uprawianego po różnych przedplonach i jej wpływ na główne patogeny tytoniu. Biul. Centr. Lab. Przem. Tyton., Kraków, 3–4: 3–22.
 
8.
Kurzawińska H. 1990. Wpływ terminów i gęstości sadzenia na porażenie bulw ziemniaka przez Helminthosporium solani (Dur., Mont.). Phytopath. Pol. 11: 262–272.
 
9.
Kurzawińska H. 1994. Zbiorowisko grzybów środowiska glebowego z uprawy ziemniaka i ich wpływ na sprawców suchej zgnilizny bulw w zależności od nawożenia azotowego. Zesz. Nauk. AR, Kraków Rozprawy 192.
 
10.
Kurzawińska H. 1996. Zbiorowiska grzybów środowiska glebowego z uprawy ziemniaka a Rhizoctonia solani Kühn. Symp. Nauk. PTFiT – „Choroby roślin a środowisko”. Poznań, 27–28 czerwca: 183–192.
 
11.
Kurzawińska H., Gajda I., Pisarczyk-Pyzik M. 2001. Dynamika nasilenia występowania niektórych chorób na bulwach ziemniaków podczas ich przechowywania. Progress Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 41: 814–817.
 
12.
Kutrzeba M. 1983. Mikoflora gleby jako czynnik ograniczający występowanie grzybów patogenicznych dla trzech odmian kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.). Acta Mycol. 19: 245–281.
 
13.
Levis J.A., Papavizas G.C. 1983. Effect of mycelial preparations of Trichoderma and Gliocladium on populations of Rhizoctonia solani and the incidence of damping-off. Phytopathology, 75: 812–817.
 
14.
Lutomirska B. 1999. Zmienność porażenia bulw chorobami skórki. W: Ochrona Ziemniaka – Konf., Kołobrzeg 23–24 marca, IHAR Oddział w Boninie, 103–105.
 
15.
Mańka K. 1974. Zbiorowiska grzybów jako kryterium oceny wpływu środowiska na choroby roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 160: 9–23.
 
16.
Mańka K. 1990. Saprofityczna mikoflora środowiska glebowego a zdrowotność roślin. Phytopath. Pol. 11: 122–134.
 
17.
Mańka K., Mańka M. 1993. Próba oceny dotychczasowych badań nad fitopatologicznym znaczeniem grzybów w środowisku rośliny gospodarza. Materiały z Sympozjum: Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin, Olsztyn: 35–46.
 
18.
Shan-da Liu, Baker R. 1980. Mechanism of biological control in soils suppressive to Rhizoctonia solani. Phytopathology 23: 23–54.
 
19.
Wagner A. 1990. Mikoflora środowiska uprawnego bobiku (Vicia faba var. minor). Cz. I., Phytopath. Pol. 11: 51–58.
 
20.
Weber Z. 1977. Występowanie grzybów glebowych w uprawie ziemniaka. Acta Mycol. 13: 125–132.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top