ORIGINAL ARTICLE
Seed damage of some pea cultivars (Pisum sativum L.) by larvae of pea moth (Laspeyresia nigricana Steph.) (Lepidoptera, Tortricidae)
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Protection, Regional Experimental Station Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Poland
 
 
Corresponding author
Zdzisław Kaniuczak
Institute of Plant Protection, Regional Experimental Station Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2005;45(3):205-211
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Field studies were carried out in the years 2001–2003 on the susceptibility of 11 pea cultivars (Ametyst, Cyrkon, Diadem, Kujawiak, Kolia, Komandor, Perła, Piast, Rola, Set, Stig) to damage by larvae of pea moth. Pods of cv. Stig, Perła and Kolia were heavily damaged by pea moth, ranging from 9.2% to 41.7%. The lowest per cent of damaged pods was shown for the cv. Set (7.0%) in the year 2001; cv. Cyrkon (3.7%) in the 2002 and in cv. Ametyst (12.0%) in the growing season 2003. The average yield of pea cultivars ranged from 26.1 dt/ha to 35.6 dt/ha. Cultivars of semi-leafless pea produced the highest yields, and their average yield amounted to 33.4 dt/ha.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (18)
1.
Bournoville R. 1991. Des resultats recent sur les insectes nuisibles. Perspect. Agric., 164: 73–77.
 
2.
Chodulska-Filipowicz L.M. 1992. Podatność nasion różnych odmian i rodów hodowlanych grochu ( Pisum sativum L.) na porażenia przez pachówkę strąkóweczkę ( Cydia nigricana Steph.). Mat. XLI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, 19–20 wrzesień 1992, Wrocław: 15–16.
 
3.
Jasińska Z., Kotecki A. 1993. Rośliny strączkowe. PWN, Warszawa, 205 pp.
 
4.
Kagan F. 1962. Wyniki wstępnych badań nad pachówką strąkóweczką ( Laspeyresia nigricana Steph.) i płynące z nich wnioski dla praktyki. Ochrona Roślin nr 3: 15–18.
 
5.
Kagan F. 1969a. Badania nad biologią i ekologią pachówki strąkóweczki – Lasperesia nigricana Steph. = Grapholita (Cydia) nigricana Steph. ( Lep., Tortricidae ). Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 11(1): 87–196
 
6.
Kagan F. 1969b. Badania nad podatnością odmian grochu ( Pisum sativum L.) i peluszki ( Pisum arvense L.) oraz wpływem terminu siewu na porażenie przez pachówkę strąkóweczkę (Laspeyresia nigricana Steph.) ( Lep., Tortricidae). Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 11(2): 91–117.
 
7.
Kagan F. 1985. Szkodniki grochu. p. 260–276. In “Szkodniki i choroby roślin warzywnych” (J. Boczek, ed.). PWRiL, Warszawa.
 
8.
Kotecki A. 1990. Wpływ warunków wilgotnościowych i termicznych na rozwój i plonowanie grochu siewnego odmiany Kaliski. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rol. LII: 125–133.
 
9.
Księżak J. 2004. Plonowanie odmian grochu w zależności od sposobu zwalczania oprzędzików i poziomu nawożenia azotem. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44 (1): 184–190.
 
10.
Nalborczyk E. 1993. Biologiczne uwarunkowania produktywności roślin strączkowych. Fragm. Agron., 4: 147–150.
 
11.
Niezgodziński P. 1986. Z badań nad zwalczaniem niektórych agrofagów grochu i bobiku. Ochrona Roślin nr 11–12: 19–23.
 
12.
Podsiadło C., Błaszkowski J., Karczmarczyk S., Fridrich S. 2002. Zmiany w zdrowotności i rozwoju oraz plonowania łubinu białego i grochu siewnego pod wpływem deszczowania i nawożenia mineralnego. Acta Agrobotanica 55: 271–283.
 
13.
Sypniewski J. 1986. Problemy uprawy roślin strączkowych w Polsce. Fragm. Agron., 1(9): 29–36.
 
14.
Walczak F. 2001. Szkodliwość ważniejszych agrofagów roślin uprawnych w Polsce w 2000 roku i stan zachwaszczenia upraw roślin rolniczych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 41 (1): 330–349.
 
15.
Wiatr K., Dorna J., Mrówczyński M. 1989. Uszkodzenie nowych odmian grochu siewnego powodowane przez pachówkę strąkóweczkę (Laspeyresia nigricana Steph.). Materiały 29. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 2: 95–98.
 
16.
Wiatr K. 1999. Rola odmian w nowoczesnej uprawie i ochronie roślin strączkowych. Mat. Seminarium “Integrowana ochrona roślin strączkowych przed chorobami, szkodnikami i chwastami”, Inst. Ochr. Roślin, Poznań: 3–7.
 
17.
Williams L.I., Schotzko D.J., O’Keeffe L.E. 1995. Pea lear weevil herbivore on pea seedlings: effects on growth response and yield. Entomol. Exp. Appl., 76: 255–269.
 
18.
Wnuk A., Pobożniak M. 2003. The occurrence of thrips ( Thripidae, Thysanoptera ) on different cultivars of pea ( Pisum sativum L.). J. Plant Protection Res., 43: 77–85.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top