ORIGINAL ARTICLE
The effectiveness of catching cutworm (Lepidoptera: Noctuidae: Noctuinae) (= Agrotinae) in pheromone traps and light traps, for short-term forecasting
 
More details
Hide details
1
Department of Pest Methods Forecasting and Plant Protection Economy, Institute of Plant Protection – National Research Institute, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Poland
 
2
Department of Mathematical and Statistical Methods, Poznań University of Life Science, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
 
 
Submission date: 2012-09-26
 
 
Acceptance date: 2013-07-17
 
 
Corresponding author
Magdalena Jakubowska
Department of Pest Methods Forecasting and Plant Protection Economy, Institute of Plant Protection – National Research Institute, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2013;53(3):215-221
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In recent years, a local, growing population of cutworm in agricultural fields with various plants such as vegetables, horticultural, and ornamental plants has been observed. The scope of our research covered the observation of two species of cutworms: Agrotis segetum (Schiff.) and A. exclamationis (L.), which are the most dominant species in Poland. Cutworms were monitored in the 2005–2009 season with the use of Delta type pheromone traps with synthetic sexual pheromone and self-catch traps with a light source. The purpose of the research was to determine the dependence between the dynamics of the catches and the location of the traps, in fields with sugar beet, winter barley, and winter wheat in two municipalities: Winna Góra and Więcławice for the two studied cutworm species. Moreover, we used light traps in our analysis of the two studied cutworm species’, flight dynamics in Poznań, Winna Góra, and Więcławice in the 2003–2006 time period. The overall results can be used for adjusting the currently used monitoring methods for short-term and long-term forecasting of cutworm flights, and for optimizing chemical control of the cutworm.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (38)
1.
Adamczewski S.F. 1992. Zagadnienia migratyzmu u motyli (filogenetyczne i etologiczne uwarunkowania wędrówek motyli i ich ukształtowanie w środowisku różnych biomów). [Migrate issues with butterflies (phylogenetic and ethological conditions of migration of butterflies and their formation in the environment of different biomes)] Praca wydana nakładem żony Autora i J. Heitzego. PWN, Warszawa, 126 pp.
 
2.
Allen J.C. 1976. A modified sine wale method for calculating degree days. Environ. Entomol. 5 (1): 388–396.
 
3.
Artyszak A. 2011. Szkodliwość rolnic w różnych sposobach uprawy buraka cukrowego. [Harmfulness of cutworms in different methods of cultivation on sugar beet]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (4): 1805–1810.
 
4.
Baranowski T., Gaczkowska K. 2006. Skuteczność pułapek feromonowych w wyłapywaniu motyli szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella). [The effectiveness of pheromone traps in catching butterflies Cameraria ohridella]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (2): 403–405.
 
5.
Bereś P.K. 2011. Występowanie oraz szkodliwość rolnic (Agrotinae) dla kukurydzy (Zea mays L.) w południowo-wschodniej Polsce w latach 2004–2010. [Occurrence and harmfulness of cutworms (Agrotinae) on maize (Zea mays L.) in south-east Poland in 2004–2010]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (2): 593–598.
 
6.
Bereś P.K. 2012. Flight dynamics of Ostrinia nubilalis Hbn. (Lep., Crambidae) based on the light and pheromone trap catches in Nienadówka (South-Eastern Poland) in 2006–2008. J. Plant Prot. Res. 52 (1): 130–138.
 
7.
Bereś P.K., Sionek R. 2010. The occurrence and sex ratio of Diabrotica virgifera Le Conte beetles on sweet maize (Zea mays var. saccharata) in south-eastern Poland near Rzeszów in 2007–2009. Veget. Crops Res. Bull. 73 (1): 87–97.
 
8.
Buszko J., Nowacki J. 1990. Łowność sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) na światło i przynętę pokarmową w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Wiad. Entom. 9 (1–2): 13–20.
 
9.
Buszko J., Nowacki J. 1991. Aktywność zimowa sówkowatych (Lep., Noctuidae). Wiad. Entom. 10 (1): 35–41.
 
10.
Esbjerg P. 1988. Behavior of 1st- and 2nd-instar cutworms (Agrotis segetum) (Lep., Noctuidae): The influence of soil moisture. J. Appl. Entomol. 105 (1–5): 295–302.
 
11.
Esbjerg P. 2003. Cutworm (Agrotis segetum) forecasting. Two decades of scientific and practical development in Denmark. Bull. OILB/SROP 26 (3): 239–244.
 
12.
Esbjerg P., Nielsen J., Philipsen H., Zethner O., Øgård L. 1986. Soil moisture as mortality factor for cutworms [Agrotis segetum (Den. et Schiff.), Lep. Noctuidae]. J. Appl. Entomol. 102: 277–285.
 
13.
Garnis J., Dąbrowski Z. T. 2008. Effect of crop plant species on the efficacy of pheromone traps for monitoring of the Turnip moth [(Agrotis segetum (Schiff.)] (Lep., Noctuidae). Veget. Crops Res. Bull. 68 (1): 81–91.
 
14.
Gemeno C., Haynes K.F. 2000. Periodical and age-related variation in chemical communication system of black cutworm moth, Agrotis ipsilon. J. Chem. Ecol. 26 (2): 329–340.
 
15.
GenStat. 2007. GenStat Release 10 Reference Manual. Lawes Agricultural Trust, Rothamsted, UK.
 
16.
Jakubowska M. 2008. Występowanie szkodników glebowych w buraku cukrowym na plantacjach przemysłowych w latach 2005–2007. [Occurrence of soil pests in sugar beet of industrial farm in 2005–2007]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (2): 854–858.
 
17.
Jakubowska M. 2009. Doskonalenie prognozowania krótkoterminowego chemicznej ochrony buraka cukrowego przed Agrotis segetum (Den. et Schiff.) i Agrotis exclamationis (L.) (Lepidoptera: Noctuinae). [Improving the forecasting of short-term chemical protection of sugar beet against Agrotis segetum (Den. et Schiff.) and Agrotis exclamationis (L.) (Lepidoptera: Noctuinae)]. PhD thesis, Institute of Plant Protection – National Research Institute. Poznań, Poland, 196 pp.
 
18.
Jakubowska M. 2011. Quality structure of the Noctuidae family in selected habitats of the agricultural landscape. J. Plant Prot. Res. 51 (2): 166–170.
 
19.
Jakubowska M., Walczak F. 2007. Wyznaczenie optymalnego terminu zwalczania rolnic w uprawach buraka cukrowego przy użyciu pułapek świetlnych i feromonowych. [Determination of optimum timing for chemical control of cutworms using light traps and pheromone traps]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (1): 238–243.
 
20.
Jakubowska M., Walczak F. 2008. Wpływ temperatury i wilgotności powietrza na wybrane stadia rozwojowe rolnicy zbożówki (A. segetum Den. et Schiff.) dla potrzeb prognozowania krótkoterminowego. [Influence of temperature and relative humidity on chosen development stages of Agrotis segetum Den. et Schiff. for requirements of short-term forecasting]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (3): 859–863.
 
21.
Jakubowska M., Walczak F., 2009. Aktualne problemy ochrony buraków cukrowych przed rolnicą zbożówką i czopówką. [Current problems of sugar beet plants against Turnip moth and Heart and Dart moth]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (1): 116–121.
 
22.
Małachowska D. 1987. Metody sygnalizacji terminu zwalczania i wyniki badań nad zwalczaniem rolnicy zbożówki w Polsce. [The period signal control methods and results of studies of Turnip moth in Poland]. Gazeta Cukrownicza 3: 68–70.
 
23.
Meržheevskaya O.I. 1989. Larvae of Owlet Moths (Noctuidae). Biology, Morphology, and Classification. Amerind Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, 420 pp.
 
24.
Rogowska M. 2005. Stosowanie nowej pułapki feromonowej do monitorowania nalotu piętnówki kapustnicy (Mamestra brassicae L.) występującej na warzywach kapustowatych. [New pheromone traps to monitor the flight time Mamestra brassicae L. occurring on vegetables cabbage]. Ogólnopolska Konf. Upowszechnieniowa „Nauka-Praktyce”. ISiW, Skierniewice: 51–53.
 
25.
Rogowska M., Wrzodak R. 2006. Nowe feromony do stosowania w ochronie roślin warzywnych przed szkodnikami. [A new pheromone traps used against insect pests of vegetable crops]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (2): 363–366.
 
26.
Shapiro S.S., Wilk M.B. 1965. An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika 52 (3–4): 591–611.
 
27.
Szwejda J., Wrzodak R. 2006. Ogólnopolski system monitorowania śmietki kapuścianej na plantacjach warzyw kapustowatych. [Nationwide system for monitoring of Cabbage root fly (Delia radicum L.) on cabbage plantations in Poland]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (1): 270–275.
 
28.
Toth M., Löfstedt C., Blair B.W., Cabello T., Farag A.I., Hansson B.S., Kovalev B.G., Maini S., Nesterov E.A., Pajor I., Sazonov A.P., Shamshev I.V., Subchev M., Szöcs G. 1992. Attraction of male Turnip moths Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae) to sex pheromone components and their mixtures at 11 sites in Europe, Asia and Africa. J. Chem. Ecol. 18 (8): 1337–1347.
 
29.
Walczak F. 1998. Pułapka feromonowe – metoda sygnalizacji wybranych roślin warzywnych. [Pheromone trap – signaling method selected vegetable]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 38 (1): 355–357.
 
30.
Walczak F. 1999. Znaczenie monitoring agrofagów roślin uprawnych dla ochrony roślin. [The importance of monitoring pests of crops to protect the plants]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 39 (1): 284–288.
 
31.
Walczak F., Jakubowska M. 2001. Wzrost szkodliwości rolnic (Agrotinae) w Polsce. [The increase in harmfulness of cutworms (Agrotinae) in Poland]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 41 (2): 386–390.
 
32.
Walczak F., Jakubowska M., Banaszak H. 2004. Rolnice – gospodarczo ważne szkodniki roślin uprawnych w Polsce. [Cutworms – the economically important pests of crops in Poland]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 44 (2): 486–495.
 
33.
Walczak F. (red.). 2007. Poradnik Sygnalizatora Ochrony Zbóż. [Signalling Cereals Protection Guide]. Inst. Ochr. Roślin – PIB, Poznań, 111 pp.
 
34.
Walczak F. (red.). 2008. Poradnik Sygnalizatora Ochrony Rzepaku. [Signalling Rape Protection Guide]. Inst. Ochr. Roślin – PIB, Poznań, 153 pp.
 
35.
Walczak F., Tratwal A., Krasiński T. 2010. Kierunki rozwoju prognozowania i sygnalizacji agrofagów w ochronie roślin rolniczych. [Directions of the development of pest forecasting and warning systems in plant protection]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (1): 81–86.
 
36.
Węgorek W. 1966. Rolnice (Agrotinae) krajobrazu rolniczego Polski. [The cutworms (Agrotinae) Polish agricultural landscape]. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Poznań 8: 5–69.
 
37.
Wiech K., Kałmuk J., Pawelec A. 2001. Wykorzystanie pułapek feromonowych do prognozowania niektórych szkodników warzyw. [Use of pheromone traps for forecasting some of the pests of vegetables]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 41 (2): 450–453.
 
38.
Verma K.S., Verma A.K. 2001. Monitoring of adult activity of Agrotis segetum Denis and Schiffermüller with sex pheromone traps in Himachal Pradesh. Pest Manage. Econ. Zool. 9 (2): 171–175.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top