ORIGINAL ARTICLE
Chemical protection of winter triticale against diseases and pests and economic effectiveness of respective treatments
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Protection, Regional Experimental Station Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Poland
 
 
Corresponding author
Zdzisław Kaniuczak
Institute of Plant Protection, Regional Experimental Station Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2007;47(1):1-10
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the study carried out during 2002–2004 was to assess the effects and economic effectiveness of application of fungicides and insecticides in winter triticale crops. Its leaves were attacked by pathogenic fungi in 43.2% to 52.2% and the damage to leaf blade surfaces by cereal leaf beetle (Oulema spp.) ranged from 23.6% to 34.4%. The effectiveness of applied fungicides ranged from 44.7% to 90.8%, and that of insecticides was within 70.1% and 94.4%. The saved crops were evaluated for PLN 198 to 1 171 per ha. The cost coverage ratio ranged from 0.7 to 9.9 and the treatment profitability index ranged from 0.9 to 7.4. Cost index in percentage ranged from 0.8 to 8.5, with its average value of 4.2.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (29)
1.
Bubniewicz P. 1988. Ważniejsze szkodniki i choroby na pszenżycie (Triticale). Materiały 28. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 2: 11–14.
 
2.
Eyal Z. 1999. The Septoria tritici and Stagonospora nodorum blotch diseases of wheat. Eur. J. Plant Path. 105: 629–641.
 
3.
Jańczak C. 1992. Ważne gospodarczo choroby pszenżyta i ich zwalczanie. Ochrona Roślin Nr 4: 9–12.
 
4.
Jańczak C., Turkiewicz A. 1992. Choroby pszenżyta i ich zwalczanie w okresie wegetacji. Materiały 32. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 1: 43–52.
 
5.
Jaczewska A. 1993. Straty plonu pszenicy ozimej powodowane przez kompleks chorób liści i kłosa. Materiały 33. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 1: 147–150.
 
6.
Jaczewska-Kalicka A. 2000. Choroby pszenicy ozimej powodowane przez grzyby i ich zwalczanie. Roczn. AR Pozn. CCCXXI, Ogrodn. 30: 39–43.
 
7.
Jaczewska-Kalicka A. 2003. Aspekty ekonomiczne zwalczania chorób grzybowych pszenicy ozimej w latach 2000–2002. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43: 686–688.
 
8.
Jończyk K. 1999. Efektywność chemicznego zwalczania chorób grzybowych w uprawie pszenicy ozimej i żyta. Pam. Puł. 114: 151–158.
 
9.
Juszczak M., Krasiński T. 1998. Ekonomiczna ocena ochrony pszenicy ozimej i rzepaku ozimego. Prog. Plant Prot./Post Ochr. Roślin 38: 247–257.
 
10.
Kaniuczak Z. 1997. Badania nad opłacalnością chemicznego zwalczania chorób i szkodników zbóż jarych. Prog. Plant Prot./Post Ochr. Roślin 37, cz. 2: 110–113.
 
11.
Kaniuczak Z. 2000. Ocena ekonomicznej efektywności stosowania fungicydów w zbożach. Rocz. AR Pozn. CCCXXI, Ogrodn. 30: 49–54.
 
12.
Korbas M. 1998. Choroby i Szkodniki Zbóż. Wyd. MULTUM, Poznań, 88 pp.
 
13.
Kurowski T.P., Hruszka M. 2004. Zdrowotność i plonowanie pszenżyta ozimego w łanie chronionym zabiegami chemicznymi i proekologicznymi. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44: 896–899.
 
14.
Leszczyński B. 1991. Wstępna ocena występowania mszyc na pszenżycie ozimym. Ochrona Roślin Nr 4: 4–5.
 
15.
Lipa J.J. 1999. Nowoczesna ochrona zbóż. Pam. Puł. 114: 241–259.
 
16.
Lisowicz F., Kaniuczak Z., Śnieżek G. 1993. Metody sygnalizacji i progi zwalczania najważniejszych chorób i szkodników zbóż. Ośrod. Doradz. Roln. Boguchwała: 1–24.
 
17.
Łacicowa B., Kiecana I., Wagner A. 1985. Badania nad grzybami z rodzaju Fusarium występującymi na pszenżycie. Rocz. Nauk Roln. – Seria E – Ochrona Roślin 15 (1/2): 51–65.
 
18.
Miczulski B. 1989. Szkodniki Pszenżyta. Biologia Pszenżyta. PWN, Warszawa, 382 pp.
 
19.
Mierzejewska W. 1985. Metody badawcze i miary oceny ekonomicznej efektywności chemicznych zabiegów ochrony roślin. Post. Nauk Rol. 32/37: 77–90.
 
20.
Mierzejewska W. 1996. Ochrona roślin w Polsce w początkowym okresie wprowadzania gospodarki rynkowej. Zesz. Nauk. AR Wroc. 290 Roln. 66: 9–34.
 
21.
Pokacka Z. 1991a. Taxonomic study of Drechslera tritici-repentis from winter wheat and triticale. Rocz. Nauk Roln. – Seria E – Ochrona Roślin 21 (1/2): 8–17.
 
22.
Pokacka Z. 1991b. Choroby liści pszenżyta. Ochrona Roślin Nr 5–6: 11–13.
 
23.
Pokacka Z., Jańczak C. 1987. Wyniki doświadczeń przeprowadzonych w 1986 r. nad chemicznym zwalczaniem chorób pszenżyta. Materiały 27. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 2: 119–124.
 
24.
Tarkowski Cz. 1989. Biologia Pszenżyta. PWN, Warszawa, 382 pp.
 
25.
Wakuliński W., Zamorski C., Nowicki B. 2000. Dynamika rozwoju brunatnej plamistości liści na pszenicy i pszenżycie. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 40: 649–652.
 
26.
Wałkowski W. 1991. Wzrost znaczenia szkodników zbóż. Ochrona Roślin Nr 5–6: 17–20.
 
27.
Zadoks J.C., Chang T.T., Konzak C.F. 1974. A decimal code for the growth stages of cereals. Weed Res. 14: 415–421.
 
28.
Zamorski Cz., Schollenberger M. 1995. Występowanie chorób pszenżyta w Polsce. Biul. IHAR 195/196: 197–207.
 
29.
Zamorski Cz., Schollenberger M., Sieklucka M. 1993. Zróżnicowanie podatności genotypów pszenżyta na rdzę brunatną i rynchosporiozę. Mat. Sympozjum ”Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin”. Olsztyn, 7–9 września, 1993: 435–441.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top