ORIGINAL ARTICLE
Distribution and effects of chemical control of gout fly (Chlorops pumilionis Bjerk.) on spring wheat in south-eastern Poland
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Protection – National Research Institute , Experimental Station in Rzeszów Langiewicza 28, 35-101, Rzeszów, Poland
 
 
Corresponding author
Zdzisław Kaniuczak
Institute of Plant Protection – National Research Institute , Experimental Station in Rzeszów Langiewicza 28, 35-101, Rzeszów, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2008;48(4):453-460
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The research carried out in 2004 and 2006 focused on the effectiveness of chemical control of gout fly (Chlorops pumilionis Bjerk.), and the influence of selected insecticides used at various stages of spring wheat growth on economic results of treatments. Spring generation of gout fly caused damage from 11.4 to 60.2% of stems. The applied insecticides demonstrated effectiveness ranging from 45.5 to 100%. The wheat grain yield increased by 0.08 t/ha to 1.2 t/ha, at 9.3% on average. Slightly lower effects were achieved when insecticides were applied at the first date of pest control. Control measures applied at the second date differed more considerably with respect to their effectiveness and grain yield increase.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (20)
1.
Adamczewski K., Matysiak K. 2002. Zboża. p. 15–19. In: „Klucz do określania faz rozwojowych roślin jedno- i dwuliściennych w skali BBCH” [K. Adamczewski, K. Matysiak – tłumaczenie i adaptacja]. Wyd. I. Inst. Ochr. Roślin, Główny Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 134 pp.
 
2.
Bubniewicz P., Walczak F., Mrówczyński M., Widerski K., Kaniuczak Z. 1993. Ochrona roślin w intergowanym systemie produkcji rolniczej. Skrzypionki występujące na zbożach i ich zwalczanie. Inst. Ochr. Roślin, 19 pp.
 
3.
Boczek J., Żmijewska I. 1972. Szkodliwość niezmiarki paskowanej (Chlorops pumilionis Bjerk.) (Diptera: Chloropidae) i odporność na nią pszenic uprawianych w Polsce. Rocz. Nauk Roln., Seria E – Ochrona Roślin 2 (1): 23–37.
 
4.
Gołębiowska Z. 1957. Badania nad wpływem różnych terminów siewu zbóż na porażenie ich przez muchy zbożowe. Roczn. Nauk Roln. 73A (4): 523–558.
 
5.
Gołębiowska Z., Boczek J. 1959. Szkodliwość niezmiarki paskowanej (Chlorops pumilionis Bjerk.). Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 1 (1): 107–135.
 
6.
Derron J.O., Goy G. 1990. La mouche jaune des chaumes (Chlorops pumilionis Bjerk.): biologie, musibiliti, moyens de lutte. Revuesuisse Agric. 22 (2): 101–105.
 
7.
Kaniuczak Z., Matłosz I. 1999. Efekty produkcyjne i ekonomiczne chemicznego zwalczania szkodników w zbożach. Pam. Puł., z. 114: 159–165.
 
8.
Kaniuczak Z., Matłosz I. 2003. Niezmiarka paskowana (Chlorops pumilionis Bjerk.) (Diptera, Chloropidae) – znaczne zagrożenie plonów pszenicy jarej różnych odmian w okolicach Rzeszowa. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43 (2): 714–717.
 
9.
Kąkol E., Miętkiewski R. 2002. Występowanie i szkodliwość wciornastków (Thripidae) na pszenicy jarej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 42 (2): 647–650.
 
10.
Lipa J.J. 1999. Nowoczesna ochrona zbóż. Pam. Puł. 114: 241–259.
 
11.
Lisowicz F. 1998. Niezmiarka paskowana (Chlorops pumilionis Bjerk.) – zapomniany szkodnik zbóż. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 38 (1): 156–159.
 
12.
Lisowicz F. 2001. Straty w plonach jęczmienia jarego powodowane przez niezmiarkę paskowaną (Chlorops pumilionis Bjerk.) w województwie podkarpackim. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, z. 76: 233–236.
 
13.
Lisowicz F., Kozioł M. 2002. Podatność odmian jęczmienia jarego na niezmiarkę paskowana (Chlorops pumilionis Bjerk.). Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 42 (2): 619–621.
 
14.
Mrówczyński M., Boroń M., Wachowiak H. 2004. Ochrona zbóż przed szkodnikami. Wieś Jutra 3 (68): 31–35.
 
15.
Ruszkowski J. 1950. Fauna roślinożerna łanów zbożowych w Polsce w okresie dwudziestolecia 1919–1939. Ann. Univ. M.C. Skłodowska, Sec. E., Suppl 2, Lublin: 1–95.
 
16.
Simm K. 1937. Przyczynek do znajomości niezmiarki (Chlorops pumilionis Bjerk.). Roczn. Ochr. Roślin 4 (4): 1–3.
 
17.
Sekuła J., Kania Cz., Mikuś D., Dzięgielewski F. 1965. Badania nad szkodliwością niezmiarki paskowanej – Chlorops pumilionis Bjerk. (Dipt., Chloropidae) na pszenicy jarej. Pol. Pismo Entomol. s. B, z. 1–2 (37–38): 181–192.
 
18.
Studziński A. 1971. Występowanie niezmiarki paskowanej (Chlorops pumilionis Bjerk.) na dokłosiach pszenic oraz powodowane straty w Polsce w latach 1961–1968. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 12 (2): 117–149.
 
19.
Węgorek W. 1972. Nauka o Szkodnikach Roślin. PWRiL Warszawa, 512 pp.
 
20.
Wałkowski W. 1991. Wzrost znaczenia szkodników zbóż. Ochrona Roślin nr 5–6: 17–20.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top