ORIGINAL ARTICLE
Parasitic nematodes on Polish tulip plantations
 
More details
Hide details
1
The Institute of Holticulture, Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice, Poland
 
2
The Warmińsko-Mazurski University, Prawocheńskiego 17, 10-722 Olsztyn, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2011;51(1):66-71
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Soil samples were collected from 10 plantations of tulip. The most often found plant-parasitic nematode was Pratylenchus neglectus , of which 80 species were found. But P. neglectus was usually not over 10% of the individuals in the samples. Among ectoparasitic nematodes, the most often found was Bitylenchus dubius . The occurrence of Bitylenchus dubius was not dependent on the acidity of the soil. Facultative parasites were the most numerous group, especially Filenchus vulgaris and Basiria graminophila . The plant-parasitic nematode populations which occurred on plantations of tulip did not cause severe damage.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (24)
1.
Asjes C.J. 1974. Soil-borne virus diseases in ornamental bulbous crops and their control in the Netherlands. Agric. Environ. 1: 303–315.
 
2.
Baranovskaya I.A. 1981. Plant and Soil Nematodes (Aphelenchoididae and Seinuridae). Nauka, Moskwa, 234 pp.
 
3.
Boer M., Ende E., Os G., Bijman V., Werd R. 2005. Integrated management of soil-borne diseases in flower bulb production. Acta Hort. 673: 73–78.
 
4.
Brzeski M.W. 1998. Nematodes of Tylenchida in Poland and Temperate Europe. MiIZ PAN, Warszawa, 395 pp.
 
5.
Cen Qi-Wen, Hooper D.J., Loof P.A.A., Xu Jianhna. 1997. A revised polytonous key for the identification of species of the genus Longidorus Micoletzky (Nematoda: Dorylaimida). Fundam. Appl. Nematol. 20 (1): 15–28.
 
6.
Christie J.R. 1959. Plant Nematodes. Their Bionomics and Control. Agricultural Experiment Station, University of Florida, Gainesville, Florida, 256 pp.
 
7.
Castillo P., Volvas N. 2007. Pratylenchus (Nematoda: Pratylenchidae): Diagnosis, Biology, Pathogenicity and Management. Brill, Leiden-Boston, 529 pp.
 
8.
Decreamer W. 1980. Systematics of the Trichodoridae(Nematoda) with the keys to their species. Revue Nematol. 3 (1): 81–99.
 
9.
Dobies T. 2004. Nicienie-pasożyty roślin (Nematoda, Tylenchida, Dorylaimida) szkółek leśnych. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rar. Ind. Lignar. 3 (2): 33–48.
 
10.
Goodey J.B.1963. Soil and Freshwater Nematodes. Methuen & CO LTD, London, 544 pp.
 
11.
Hetman J., Jabłońska L. 1997. Kierunki rozwoju produkcji roślin ozdobnych w Polsce na progu XXI wieku. Mat. Konf. „Strategia rozwoju polskiego ogrodnictwa do 2010 roku”. AR Lublin, 11–12 XII 1997: 45–59.
 
12.
Jabłońska L. 2006. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiego kwiaciarstwa. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 510: 203–211.
 
13.
Jaccard P. 1912. The distribution of flora in the alpine zone. New Phytol.11: 37–50.
 
14.
Kasprzak K., Niedbała W. 1981. Wskaźniki biocenotyczne stosowane przy porządkowaniu I analizie danych w badaniach ilościowych. p. 397–416. In: “Metody Stosowane w Zologii Gleby” (M. Górny, L. Grum, eds.). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 483 pp.
 
15.
Skwiercz A.T. 1987. Nicienie – pasożyty roślin i ich rola w kompleksowych chorobach drzew i krzewów. Sylvian 6: 29–35.
 
16.
Skwiercz A.T. 1989. Plant parasitic nematodes in the peat soils in Poland. Part I. Biocenotic analyse. Roczn. Nauk. Roln. Seria E – Ochrona Roślin 19 (1/2): 91–99.
 
17.
Skwiercz A.T. 1989a. Plant parasitic nematodes in the peat soils in Poland. Part II. Frequency of occurrence and population density in different chemical properties of peat. Roczn. Nauk Roln. Seria E – Ochrona Roślin 19 (1/2): 101–111.
 
18.
Szczygieł A., Gondek J., Karaś W. 1969. Występowanie pasożytniczych nicieni w szkółkach drzew owocowych w Polsce Południowej. Acta Agraria et Silvestria IX/1: 99–119.
 
19.
Szczygieł A., Słowik K., Soroka A. 1983. Effect of soil pH on host parasite relationship of three plant parasitic nematodes and strawberry plants. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 278: 95–103.
 
20.
Szczygieł A., Zepp A. 2004. The association of plant parasitic nematodes with fruit crops in Poland as related to some soil properties. Frag. Faunist. 47 (1): 7–33.
 
21.
Taylor C.E., Robertson W.M. 1974. Acquisition, retention and transmission of viruses by nematodes. p. 253–276. In: “Nematode Vectors of Plant Viruses” (F. Lamberti, C.E. Taylor, J.W. Steinhorst, eds.). Plenum Press, London and New York, 451 pp.
 
22.
Wallace H.R. 1971. Abiotic influences in the soil environment. p. 257–280. In: “Plant Parasitic Nematodes” (B.M. Zuckerman, W.F. Mai, R.A. Rodhe, eds.). Vol. I. Academic Press, New York and London, 345 pp.
 
23.
Wróblewska W. 2007. Rynek materiału wyjściowego ozdobnych roślin cebulowych i bulwiastych w Polsce i Holandii. Biul. SPORC 20: 3–10.
 
24.
Yeates G.W., Bongers T., de Goede R.G.M., Freckman D.W., Georgieva S.S. 1993. Feeding habits in soil nematode families and genera – an outline for soil ecologists. J. Nematol. 25: 315–331.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top