ORIGINAL ARTICLE
Plant parasitic nematodes in the soil and roots of Winter wheat grown in crop rotation and long – term monoculture
,
 
,
 
Ewa Adamiak 1, C-E
,
 
,
 
Grzegorz Hury 4, C-E
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Phytopathology and Entomology, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
 
2
Department of Chemistry, Microbiology and Environmental Biotechnology, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Szczecin, Poland
 
3
Department of Fisheries Management and Water Protection, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Szczecin, Poland
 
4
Department of Agronomy, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Szczecin, Poland
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Submission date: 2017-12-27
 
 
Acceptance date: 2018-02-27
 
 
Corresponding author
Kinga Katarzyna Zatoń   

Department of Chemistry, Microbiology and Environmental Biotechnology, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Szczecin, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2018;58(2):184-191
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Species structure of plant parasitic nematode populations from the rhizosphere of Winter wheat grown in the crop rotation and in forty-eight-year-old monoculture were analyzed and compared. Dominating species: Bitylenchus dubius, Merlinius microdorus, Pratylenchus neglectus and Heterodera avenae build in monoculture plots higher populations than in crop rotation plots. Heterodera avenae eggs and larvae were infected by pathogenic fungi in 68% in monoculture, (v.s. 65 – 66% of the cysts from crop rotation) 12-20 % of Pratylenchus sp. specimens, were colonized by bacteria, mainly by Bacillus penetrans.The results included in the study allow to draw nematological changes occurring in the long-term wheat breeding, which provides additional information necessary to fight dangerous viral vectors for the examined cereal.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (30)
1.
Andrassy I. 2007. Free living nematodes of Hungary (Nematoda: Errantia) Volume II. Hungarian Natural History Museum and Systematic Zoology Group of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest, 496 pp.
 
2.
Augustyniuk-Kraus A. 2012. Rolnictwo ekologiczne a właściwości gleby i jej różnorodność biologiczna. Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW 10 (1): 45–63.
 
3.
Baermann G. 1917. Ein einfache Methode zur Auffindung von Anklyostomum (Nematoden) Larven in Erdproben. [A simple method for the detection of Ankylostomum (nematode) larvae in soil tests]. Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie Batavia 57: 131-137.
 
4.
Bezooijen J. van. 1979. Nematodes in grasses. Mededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen 44: 339–349.
 
5.
Brzeski M.W. 1998. Nematodes of Tylenchina in Poland and Temperate Europe. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 397 pp.
 
6.
Brzeski M.W., Sandner H. 1974. Zarys nematologii. [An Outline of Nematology]. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 400 pp.
 
7.
Decreamer W., Robbins R.T. 2007. The Who, What and Where of Longidoridae and Trichodoridae. Journal of Nematology 39 (4): 295–297.
 
8.
Ettema C.H., Bongers T. 1993. Characterization of nematode colonization and succession in disturbed soil using the Maturity Index. Biology and Fertility Soils 16 (2): 79–85.
 
9.
Głąba B. 1986. Występowanie nicieni szkodników zbóż w województwie gdańskim. [Occurrence of Wheatworm Nematodes in the Gdańsk Province]. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy, 79 pp.
 
10.
Hoestra H. 1994. Ecology and pathology of replant problems. Acta Horticulturae 363: 1–10. DOI: 10.17660/ActaHortic.1994.363.1.
 
11.
Karnkowski W. 2005. Uwaga na odymka pszenicznika (Anguina tritici) w materiale siewnym pszenicy. [Beware of the trumpet moth (Anguina tritici) in wheat seed]. Przegląd Zbożowo-Młynarski 49: 36–37.
 
12.
Kerry B.R., Simon A., Rovira A.D. 1984. Observations on the introduction of Verticillium chlamydosporium and other parasitic fungi into soil for control of the cereal cyst nematode Heterodera avenae. Annals of Applied Biology 105: 509–516. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1744....
 
13.
Kerry B.R. 2000. Rhizosphere interactions and the exploitation of microbial agents for the biological control of plant parasitic nematodes. Annual Review of Phytopathology 38: 423–461. DOI: 10.1146/annurev.phyto.38.1.423.
 
14.
Kornobis S. 1984. Sezonowe zmiany populacji mątwika zbożowego w Wielkopolsce przy ciągłej uprawie podatnych zbóż. [Seasonal changes in the population of potato cyst nematodes in Wielkopolska with the continuous cultivation of susceptible cereals]. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin Poznań 26: 105–118.
 
15.
Seinhorst J.W. 1959. A rapid method for the transfer of nematodes from fixative to anhydrous glycerin. Nematologica 4 (1): 67–69. DOI: 10.1163/187529259X00381.
 
16.
Skirgiełło A. 1991. Grzyby. [Fungi]. PWN, Warszawa, 137 pp.
 
17.
Skwiercz A.T. 1987. Nicienie pasożyty roślin i ich rola w kompleksowych chorobach drzew i krzewów. [Plant parasitic nematodes, their role in the complex diseases of trees and shrubs.]. Sylwan 6: 29–35.
 
18.
Skwiercz A.T., Wolny S. 1988. Nicienie pasożytnicze w glebie oraz w korzeniach pszenicy ozimej i jęczmienia jarego uprawianych w wieloletnich monokulturach i w płodozmianie. [Parasitic nematodes in the soil and roots of winter wheat and spring barley grown in long-term monoculture and crop rotation]. Acta Universitatis Agriculturae 2–4: 253–257. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.....
 
19.
Skwiercz A.T., Zawiślak K. 1988. Występowanie pasożytniczych nicieni w glebie pod pszenicą ozimą uprawianą w płodozmianie i w wieloletniej monokulturze. [Occurrence of parasitic nematodes in soil under winter wheat cultivated in the crop rotation and the many-year monoculture]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 331: 313–319.
 
20.
Sosnowska D. 2004. Trójtroficzne interakcje pomiędzy roślinami, grzybami nicieniobójczymi i nicieniami. [Tri-trophic interactions – nematode, plants and nematophagous fungus]. Kosmos 53 (1): 51–58.
 
21.
Szczygieł A. 1971. Zastosowanie metody wirówkowej do ekstrakcji nicieni z gleby. [Use of centrifugal flotation technique for extracting nematodes from soil]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 112: 169–179.
 
22.
Szczygieł A., Zepp A.L. 2004. The association of plant parasitic nematodes with fruit crops in Poland as related to some soil properties. Fragmenta Faunistica 47 (1): 7–33.
 
23.
Wasilewska L. 1990. Ocena funkcji nicieni glebowych w ekosystemach leśnych, łąkowych i polnych. [Evaluation of soil nematodes functions in forest, meadow and field ecosystems]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 249: 53–68.
 
24.
Wilski A. 1979. Nicienie – szkodniki roślin uprawnych. [Nematodes – Pests of Cultivated Plants]. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 314 pp.
 
25.
Winiszewska G., Dmowska E., Chałańska A., Dobosz R. Kornobis F., Ilieva-Makulec K., Skwiercz A., Ishage E. 2012. Nematodes associated with plant growth inhibition in Wielkopolska region. Journal of Plant Protection Research 52 (4): 440–446. DOI: 10.2478/v10045-012-0071-y.
 
26.
Witkowski T. 1997. Zagęszczenie i biomasa nicieni w glebie przy dwóch wariantach mianowania żyta i pszenicy. [Density and biomass of nematodes in the soil with two variants of rye and wheat appointments]. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia 41 (80): 97–103.
 
27.
Wolny S. 1986. Występowanie nicieni – pasożytów roślin wyższych w uprawie zbóż jarych na terenie Wielkopolski. [Occurrence of plant parasitic nematodes in the spring cereals in the region of Wielkopolska]. p. 45–46. In: Materiały 26. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, Cz. II, Poznań.
 
28.
Wolny S. 1989. Nicienie – pasożyty roślin wyższych stowarzyszone z objawami zahamowania wzrostu roślin pszenicy jarej w Wielkopolsce. [Plant-parasitic nematodes associated with poor growth of spring wheat in the region of Wielkopolska]. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin 31 (1): 17–28.
 
29.
Wronkowska H., Janowicz K. 1986. Badanie mikroflory cyst Heterodera avenae i Globodera rostochiensis. [Investigations of mycoflora of cysts of Heterodera avenae and globodera rostochiensis]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 323: 121–125.
 
30.
Wronkowska H. 1990. Wstępne badania mikroflory cyst mątwika ziemniaczanego w zmianowaniu o zróżnicowanym udziale ziemniaka. [Preliminary studies of the microflora of potato cyst nematodes cysts in the differentiation of the potato share]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 391: 133–139.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top