The effect of sulfonylurea herbicides on grain yield and technological quality of winter rye cultivars
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Plant Cultivation National Research Institute in Puławy Department of Weed Science and Tillage Systems in Wrocław
 
 
Corresponding author
Henryka Rola
Institute of Soil Science and Plant Cultivation National Research Institute in Puławy Department of Weed Science and Tillage Systems in Wrocław Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2009;49(2):178-184
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In the years 2004–2006 with winter rye was conducted the research, both in a field experiment and in laboratory conditions, on the effect of chlorsulfuron (Glean 75 WG) and iodosulfuron methyl-sodium + mesosulfuron methyl (Atlantis 04 WG), used in 3–4 leaf stage in the autumn and plants at full tillering in the spring, on yielding and grain quality of two hybrid cultivars; Fernando F1 and Stach F1. The results obtained proved that winter rye, cultivated on black soil of the IIa class, produced high yield regardless plant cultivar, as well as applied herbicides which did not have a phytotoxic effect on plant growth and development. Neither the yield nor mass of 1000 grains was essentially affected by the use of herbicides or a date of their application. The mentioned parameters varied due to the course of weather conditions during the plant growing season. The examined herbicides did not significantly affect such characteristics as: protein content, falling number, equalization and density of grain.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (19)
1.
Adamczewski K., Urban M. 2000. Reakcja 7 odmian pszenicy ozimej na dwie formy użytkowe chlortoluronu. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 40 (1): 374–379.
 
2.
Dubis B., Budzyński W., Gleń A. 2008. Nawożenie azotem a plon i jakość technologiczna ziarna żyta. Frag. Agron. 1 (97): 121–134.
 
3.
Gabińska K., Rola J. 1985. Reakcja odmian pszenicy ozimej na herbicydy. Pam. Puł. 84: 103–120.
 
4.
Koch W. 1970. Unkrautbekampfung. Wyd. Ulmar, Sttuttgart: 68–76.
 
5.
Kraska P., Pałys E. 2002. Wpływ sposobów uprawy roli, poziomów nawożenia i ochrony roślin na niektóre elementy plonowania żyta ozimego w płodozmianie na glebie lekkiej. Pam. Puł. 130: 393–401.
 
6.
Nowicka B. 1993. Wpływ Herbicydów na Wysokość i Jakość Plonów Odmian Pszenicy Ozimej. Wyd. Nauk. IUNG, Puławy, R /302/, 47 pp.
 
7.
Nowicka B., Rola H. 1997. Oddziaływanie herbicydów na wybrane odmiany pszenicy ozimej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 37 (2): 254–256.
 
8.
Rademacher B. 1964. Beginn der konkurenz zwischen Getreide und Unkraut. Z. Pflanzenkrankh. 1: 88–93.
 
9.
Rola H. 1985. Wpływ miotły zbożowej (Apera spica-venti) na plonowanie żyta. Pam. Puł. 84: 133–144.
 
10.
Rola H. 1992. Wpływ stopnia zachwaszczenia ostrożeniem polnym (Cirsium arvense) na plonowanie zbóż. Pam. Puł. 100: 111–120.
 
11.
Rola H., Domaradzki K., Kieloch R. 2000. Wpływ herbicydów na plonowanie odmian pszenicy ozimej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 40 (1): 380–386.
 
12.
Rola H., Kieloch R., Rola J. 2004. Reakcja odmian pszenicy ozimej na herbicydy w świetle badań prowadzonych w rejonie Dolnego Śląska w latach 1971–2002. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44 (1): 331–338.
 
13.
Rola H., Kieloch R. 2005. Wpływ chlorotoluronu na plonowanie oraz wybrane parametry jakościowe ziarna odmian pszenicy ozimej. Pam. Puł. 139: 199–209.
 
14.
Rola H., Kieloch R. 2006. Reakcja odmian pszenicy ozimej na chlorosulfuron stosowany jesienią i wiosną. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 46 (2): 261–264.
 
15.
Rola J. 1975. Die Verbereitung von Apera spica-venti, Poa annua, und Antoxanthumaristatum in Europa. Symp. Status, Biology and Control of Grassweeds in Europe. Vol. II. Paris, 15–17 maja 1975: 55–69.
 
16.
Rola J., Kuźniewski E., Rola H. 1981. Distribution of Avena fatua in Poland. Frag. Jugoslavica 9/2: 87–91.Rola J., Rola H. 1996. Przenikanie Aethusa cynapiumi Discurania Sophia do zbiorowisk segetalnych. Mat. XVIII Kraj. Konf. Naukowej „Ekspansywne chwasty segetalne. Bydgoszcz, 3–5 maja 1996. Zesz. Nauk. 196, Rol. 38: 235–239.
 
17.
Rothkaehl J. 2000. Ocena jakości ziarna pszenicy i żyta w skupie interwencyjnym – system obowiązujący obecnie w Polsce i Unii Europejskiej. Przegląd Zbożowo-Młynarski 9: 3–6.
 
18.
Tischler W. 1971. Agroekologia. PWRiL, Warszawa: 170–172.
 
19.
Urban M. 2002. Wpływ herbicydów na jakość ziarna odmian pszenicy jarej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 42: 535–539.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top