ORIGINAL ARTICLE
Cereal mixtures - an effective weed management tool
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Protection – National Research Institute Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Poland
 
 
Acceptance date: 2013-10-09
 
 
Corresponding author
Sylwia Kaczmarek
Institute of Plant Protection – National Research Institute Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2013;53(4):364-374
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Field experiments carried out in the 2005–2007 time period were aimed at assessing the use of competitive potential against weeds of spring cereals cultivated in mixtures, for the purpose of reducing the herbicide application selected for the research. In the experiments, a mixture of the active substances, florasulam + 2,4 D (Mustang 306 SE), was applied at a recommended dose (0.5 l/ha) and then at a reduced dose (0.3 l/ha). The research objects were the spring wheat cultivar Bryza, spring barley cultivar Antek, and oat cultivar Cwał. The cereals were grown in two-species mixtures, and in pure sowing. The effect of a decreased herbicide dose was compared to the effect of the recommended dose, and the control. The research included two-time analysis of crop weed infestation (weed species composition, number, and fresh weight of weeds), determination of the number of productive culms, number of grains per ear (panicle), the thousand grain weight, and grain yield of spring cereals. The obtained results confirmed that spring cereals cultivated in mixtures had a higher competitive potential against weeds in comparison with individual species which were pure sowed. The use of the reduced herbicide dose proved to be effective in weed control and ensured a significant increase in grain yields of spring cereals. The applied herbicide doses did not affect grain number per ear and the thousand grain weight.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (37)
1.
Adamczewski K., Dobrzański A. 1997. Weed control management in integrated crop production. [Regulowanie zachwaszczenia w integrowanych programach uprawy Roślin]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 37 (1): 58–65.
 
2.
Aldrich R.J. (translation and adaptation Połcik B., Adamczewski K.). 1997. Ekologia chwastów w roślinach uprawnych. Podstawy zwalczania chwastów. Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, Opole, 461 pp.
 
3.
Auskalnis A., Kadzys A. 2006. Effect of timing and dosage in herbicide application on weed biomass in spring wheat. Agron. Res. 4 (special issue): 133–136.
 
4.
Boström U., Fogelfors H. 2002. Response of weeds and crop yield to herbicide dose decision-support guidelines. Weed Sci. 50 (2): 186–195.
 
5.
Budzyński W., Dubis B. 1994. Porównanie plonowania zbóż jarych w siewach czystych, międzygatunkowych i międzyodmianowych w świetle wieloletnich badań. p. 75–82. In: Mat. Konf. „Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych”. Poznań, 2 grudnia 1994, 198 pp.
 
6.
Domaradzki K., Rola H. 2000. Efektywność stosowania niższych dawek herbicydów w zbożach. Pam. Puł. 120: 53–64.
 
7.
Domaradzki K. 2003. Weed control in spring cereals by lower doses of herbicides. J. Plant Prot. Res. 43 (3): 247–254.
 
8.
Domaradzki K. 2006. Efektywność regulacji zachwaszczenia zbóż w aspekcie ograniczania dawek herbicydów oraz wybranych czynników agroekologicznych. Wyd. IUNG, Puławy. Monografie i Rozprawy Naukowe 17: 111 pp.
 
9.
Duer I. 1996. Zachwaszczenie i sposoby jego ograniczania w rolnictwie integrowanym. Materiały szkoleniowe 46/96. Wyd. IUNG, Puławy, 36 pp.
 
10.
Gacek E., Nadziak J., Biliński Z.R. 2000. Ograniczenie występowania chorób w zasiewach mieszanych zbóż. Rocz. AR Poznań, CCCXXV, Rol. 58: 31–38, 89–93.
 
11.
Idziak R., Michalski T. 2003. Zachwaszczenie i plonowanie mieszanek jęczmienia jarego i owsa przy różnym udziale obu komponentów w zasiewie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 490: 99–104.
 
12.
Idziak R., Michalski T., Osiecka B. 2007. Zachwaszczenie i plonowanie mieszanek jęczmienia jarego z owsem w warunkach zróżnicowanej ochrony chemicznej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 516: 55–63.
 
13.
Kapeluszny J. 2003. Effect of sowing densities and reduced herbicide doses on spring cereals yielding. [Wpływ zróżnicowanej gęstości siewu i obniżonych dawek herbicydów na plonowanie zbóż jarych]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 43 (2): 718–721.
 
14.
Krawczyk R., Kaczmarek S. 2008. Wpływ stosowania obniżonych dawek herbicydów na plon i jakość ziarna pszenicy jarej. Fragm. Agron. 1 (97): 188–197.
 
15.
Kudsk P. 2002. Optimising herbicide performance. p. 323–344. In: “Weed management handbook” (R.E.L. Naylor, ed.). 9th ed. Blackwell Publishing, Oxford, UK, 423 pp.
 
16.
Kudsk P., Streibig J. C. 2003. Herbicides – a two-edged sword. Weed Res. 43: 90–102.
 
17.
Leszczyńska D. 1999. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie trójskładnikowej mieszanki zbożowej. Pam. Puł. 114: 233–354.
 
18.
Malecka S., Bremanis G. 2006. Effectivity of reduced dosages of herbicides to weed constitution of spring barley. Agron. Res. 4: 287–292.
 
19.
Michalski T. 1991. Rozwój i plonowanie jęczmienia jarego i owsa w siewie czystym i w mieszankach. Rocz. AR Poznań 226: 113–121.
 
20.
Michalski T. 1994. Agrotechniczne aspekty uprawy mieszanek w świetle literatury. p. 65–74. In: Mat. Konf. ,,Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych”. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 198 pp.
 
21.
Michalski T., Osiecka B., Kowalik I. 2000. Wpływ ochrony roślin na plony i wartość paszową jęczmienia i owsa oraz ich mieszanek. Rocz. AR Poznań 325, Rol. 58: 75–82.
 
22.
Parylak D. 2003. Gromadzenie składników pokarmowych przez chwasty w różnych mieszankach zbożowych. Pam. Puł. 134: 149–155.
 
23.
Parylak D., Kordas L., Gacek E. 1999. Ocena zasiewów mieszanych zbóż jarych jako proekologicznej metody ograniczenia zachwaszczenia. Zesz. Nauk. AR Wrocław 22: 235–242.
 
24.
Rola J., Domaradzki K., Nowicka B. 1997. The results of research on reduction of herbicide doses for weed control in cereals. [Wyniki badań nad redukcją dawek herbicydów do odchwaszczania zbóż]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 37 (1): 82–87.
 
25.
Rola H., Rola J. 2001. Positive and negative aspects of herbicides application. [Pozytywne i negatywne aspekty stosowania herbicydów w uprawach rolniczych w Polsce w latach 1950–2000]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 41: 47–57.
 
26.
Rudnicki F. 1994. Biologiczne aspekty uprawy zbóż w mieszankach. p. 7–15. In: Mat. Konf. ,,Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych”. Poznań, 2 grudnia 1994, 198 pp.
 
27.
Rudnicki F., Wasilewski P. 1994. Porównanie wydajności jarych mieszanek zbożowych na glebie kompleksu żytniego dobrego. p. 81–87. In: Mat. Konf. „Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych”. Poznań, 2 grudnia 1994, 198 pp.
 
28.
Rydal P. 1999. Optimising mixtures of herbicide within a decision support system. Brighton Crop Protection Conference, Weeds. Brighton, 3: 761–766.
 
29.
Sobkowicz P. 1999. Assessment of spring cereal mixtures weeding effect. [Ocena odchwaszczającego działania jarych mieszanek zbożowych]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 39 (2): 687–689.
 
30.
Sobkowicz P. 2001. Nadziemna i podziemna konkurencja między jęczmieniem i owsem w mieszance w początkowym okresie wzrostu. Frag. Agron. 2 (70): 103–119.
 
31.
Szumiło G, Rachoń L. 2007. Siewy czyste i mieszane nagoziarnistych i oplewionych odmian jęczmienia jarego i owsa. Cz. II. Porównanie plonowania i zdrowotności. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 516: 257–265.
 
32.
Talgre L., Lauringson E., Koppel M. 2004. Weed control in spring barley by lower doses of herbicides in Estonia. Latvian J. Agron. 7: 17–22.
 
33.
Talgre L., Lauringson E., Koppel M. 2008. Effect of reduced herbicide dosages on weed infestation in spring barley. Zemdirbyste – Agriculture 95 (3): 194–201.
 
34.
Wanic M. 1994. Plonowanie mieszanki zbożowej w różnych układach płodozmianowych na glebie średniej. p. 16–22. In: Mat. Konf. „Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych”. Poznań, 2 grudnia 1994, 198 pp.
 
35.
Wanic M. 1997. Mieszanka jęczmienia jarego z owsem oraz jednogatunkowe uprawy tych zbóż w płodozmianach. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 64, Suppl. D: 3–57.
 
36.
Wasilewski P. 1999. Wpływ sposobów zwalczania chwastów na zachwaszczenie i plonowanie mieszanek zbożowych. p. 124–125. In: Mat. Konf. ,,Przyrodnicze i produkcyjne aspekty uprawy roślin w mieszankach”. Poznań, 2–3 grudnia 1999, 136 pp.
 
37.
Wenda-Piesik A., Rudnicki F. 2000. Występowanie niektórych agrofagów pszenżyta jarego uprawianego w siewie czystym i w mieszankach. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura 206: 303–310.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top