ORIGINAL ARTICLE
Current status of resistance in Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) to selected active substances of insecticides in Poland
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Protection Miczurina 20, 60-318 Poznań, Poland
 
 
Corresponding author
Paweł Węgorek
nstitute of Plant Protection Miczurina 20, 60-318 Poznań, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2005;45(4):309-319
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Chemical plant protection is still an indispensable method in effective potato protection against Colorado potato beetle – CPB – ( Leptinotarsa decemlineata Say) in Poland. This species is able to develop strong resistance against all active substances used in chemical and biological insecticides. The phenomenon of resistance is variable in time and in space. Therefore the objective of the study was to determine the present susceptibility level of Polish populations of CPB to main groups of insecticides recommended in Poland for CPB contro
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (44)
1.
Abbot W.S. 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. J. Econ. Ent., 18: 265–267.
 
2.
Clarc M. J., Argentine J.A. 1997. Biochemical mechanisms of insecticide resistance in the Colorado potato beetle. In “Advances in Potato Pest Biology and Management” APS Press The American Phytopathological Society St. Paul, Minnesota: 294–308.
 
3.
Colliot F., Kukorowski K. A., Hawkins D.W., Roberts D. A. 1992. Fipronil: a new soil and foliar broad spectrum insecticide. The BCPC Conference – Pest and Diseases 1: 29–34.
 
4.
Dziennik Ustaw Nr 183. Poz. 1890. 2004. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie badań skuteczności działania środka ochrony roślin, p. 12716.
 
5.
Elbert A., Overbeck H. 1990. Imidacloprid, a novel systemic nitromethylene analogue insecticide for crop protection. The BCPC Conference – Pest and Diseases 2: 487–492.
 
6.
Elbert A., Nauen M., Cahil M., Devonshire A. L., Scarr A. W., Sone S., Steffens R. 1996. Resistance management with chloronicotinyl insecticides using imidacloprid as an example. Pflan. Nachr. Bayer 49/1: 5–55.
 
7.
EPPO. 1999. Guideline for the efficacy evaluation of plant protection products. Resistance risk analysis. PP 1/213(1). Paris, EPPO Bull., 29: 325–347.
 
8.
EPPO. 2001. Guideline on good plant protection practice. Potato. PP 2/2 (2). Paris, EPPO Bull., 31: 183–199.
 
9.
EU. 1991. Dyrektywa Rady 91/414/ewg z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L230: 1–32.
 
10.
Finney D. J. 1952. Probit analysis (A statistical treatment of the sigmoid response curve). Cambridge Univ. Press: 236–245.
 
11.
Forgash A. 1885. Insecticide resistance in Colorado potato beetle. Research Bulletin, Massachusetts Agricultural Experimental Station No. 704: 33–35.
 
12.
French N., Heim D., Kennedy G. 1992. Insecticide resistance patterns among Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) populations in North Carolina. Pestic. Sci., 36: 95–100.
 
13.
Heim D., Kennedy G., van Duyn J. 1990. Survey of insecticide resistance among North Carolina Colorado potato beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) populations. J. Econ. Entomol., 83: 1229–1235.
 
14.
Kroczyński J., Bakuniak E., Malinowski H., Szczesna E., Wnuk S. 1989. Badania laboratoryjne nad wrażliwoscią stonki ziemniaczanej ( Leptinotarsa decemlineata Say) na stosowane w latach 1986–1988 insektycydy. Materiały 29. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 2: 63–68.
 
15.
Kroczyński J., Malinowski H., Bakuniak E. 1982. Poziom wrażliwości stonki ziemniaczanej ( Leptinotarsa decemlineata Say.) na stosowane insektycydy badane w latach 1978–1979. Pestycydy 3: 1 – 8.
 
16.
Kroczyński J., Przybysz E., Morytz B. 1996. Poziom wrażliwości chrząszczy stonki ziemniaczanej na insektycydy w latach 1968–1995. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 36 (1): 327–338.
 
17.
Ląkocy A. 1967. Uwagi na temat odporności slodyszka rzepakowca ( Meligethes aeneus F. ) i stonki ziemniaczanej ( Leptinotarsa decemlineata Say) na DDT w Polsce. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 9 (1): 157–170.
 
18.
Ląkocy A. 1973. Teoretyczne i praktyczne aspekty odporności szkodników rolniczych na pestycydy. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 14 (2): 5–84.
 
19.
Ląkocy A. 1977. Wpływ niektórych czynników ekologicznech na zachowanie sie chrząszczy stonki ziemniaczanej ( Leptinotarsa decemlineata Say) ze szczególnym uwzględnieniem procesu selekcji przez insektycydy. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 19 (2): 177–200.
 
20.
Leicht W. 1996. Imidacloprid a chloronicotinyl insecticide, biological activity and agricultural significance. Pflanzenschutz Nachrichten Bayer 49: 55–71.
 
21.
Malinowski H. 2003. Odporność owadów na insektycydy. Wydawnictwo “Wieś Jutra”. Warszawa, 211 pp.
 
22.
Lipa J.J. 1984. Integrowanie metod zwalczania i sterowanie populacjami agrofagów w nowoczesnych programach ochrony roślin. Materiały 24 Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 1: 31–48.
 
23.
Mrówczyński M. 2000. Występowanie i zwalczanie stonki ziemniaczanej Leptinotarsa decemlineata Say w latach 1978–1999. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 40 (1): 292–299.
 
24.
Mrówczyński M., Wachowiak H., Pawińska M. 2000. Wyniki badań wdrożeniowych insektycydu Actara 25 WG w zwalczaniu stonki ziemniaczanej ( Leptinotarsa decemlineata Say). Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 40 (2): 903–906.
 
25.
Pawińska M. 2000. Colorado Potato Beetle with emphasis on problems in Central and Eastern Europe. Proc. fourth World Potato Congress Amsterdam, The Netherlands 4–6 September 2000, Wagenningen Pers: 195–202.
 
26.
Pawińska M., Mrówczyński M. 2000. Występowanie i zwalczanie stonki ziemniaczanej ( Leptinotarsa decemlineata Say) w latach 1978–1999. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 40 (1) : 292 – 299.
 
27.
Pawińska M., Mrówczyński M., Wachowiak H., Widerski K., Bubniewicz P., Głazek M., Jabłczyński W. 1996. Badania nad zastosowaniem fipronilu w zwalczaniu szkodników upraw rolniczych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 36 (2): 108–112.
 
28.
Pruszyński S., Węgorek W. 1990. Control of Colorado beetle in Poland. Bull. OEPP/EPPO 21: 11–16.
 
29.
Pruszyński S., Węgorek P. 2004. Strategia chemicznego zwalczania stonki ziemniaczanej ( Leptinotarsa decemlineata Say) w Polsce. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44 (1): 292–299.
 
30.
Pruszyński S., Witkowski W., Stobiecki S., Doroz J., Klicza L. 1987. Obniżenie skuteczności preparatu Enolofos w zwalczaniu stonki ziemniaczanej w niektórych regionach kraju w roku 1986. Materiały 27. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 2: 103–120.
 
31.
Przybysz E., Pawińska M., Węgorek P. 1996. Monitoring odporności stonki ziemniaczanej na niektóre stosowane w Polsce insektycydy. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 36 (1): 338–343.
 
32.
Przybysz E., Pawińska M., Węgorek P., Pruszyński S., Morytz B., Erlikowski T., Urbanowicz J. 2003. Wrażliwość larw stonki ziemniaczanej z różnych rejonów Polski na wybrane insektycydy w badaniach laboratoryjnych w 2002 roku. Mat. Konferencji “Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”. IHAR, Bonin: 31–33.
 
33.
Sobótka W. 1998. Nowoczesne środki chemicznego zwalczania szkodliwych stawonogów. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 38 (1): 215–221.
 
34.
Solomennikowa I., Nedelkina S., Lukaszkina N. 1990. The role of esterases in development of resistance to permethrin in Colorado potato beetle. 1990. Agrochimia 9: 137–142.
 
35.
Tisler A.M., Zehnder G.W. 1990. Insecticide resistance in Colorado potato beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) on the Eastern Shore of Virginia. J. Econ. Entomol., 83: 666–671.
 
36.
Węgorek P. 2003a. Chloronicotinoids and phenylopirazoles insecticides – susceptibility level and activity against Colorado potato beetle ( Leptinotarsa decemlineata Say) in Poland. Potato Res., 44, p. 307.
 
37.
Węgorek P. 2003b. Niektóre aspekty zjawiska odporności agrofagów na środki ochrony roślin. Ochrona Roślin nr 2: 25–26.
 
38.
Węgorek P. 2004. Mechanizmy działania insektycydów. Ochrona Roślin nr 10: 13–18.
 
39.
Węgorek P., Jörg E. 2003. Porównanie wrażliwości stonki ziemniaczanej ( Leptinotarsa decemlineata Say) na wybrane insektycydy w Polsce i w Niemczech. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Rroślin 43 (2): 1030–1034
 
40.
Węgorek P., Stachecki S. 1999. Ryzyko wystąpienia odporności agrofagów na środki ochrony roślin. Mat. Seminarium: “Integrowana ochrona ziemniaka przed chorobami, szkodnikami i chwastami”. Inst. Ochr. Roślin: 83–92.
 
41.
Węgorek P., Pruszyński S., Kroczyński J., Szczęsna E. 1987. Zmiany we wrażliwości stonki ziemniaczanej ( Leptinotarsa decemlineata Say.) na chlorfenwinfos w Polsce w świetle badań 1987. Materiały 28. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 1: 195–201.
 
42.
Węgorek P., Mrówczyński M., Wachowiak H., Pawińska M., Przybysz E. 2003. Strategia chemicznego zwalczania stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) w Polsce. Instrukcja wdrożeniowa Inst. Ochr. Roślin, 28 pp.
 
43.
Węgorek W. 1959. The Colorado potato beetle ( Leptinotarsa decemlineata Say). Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 1 (2): 1–105. Whalon M.E., Utami R., Pathara V. 1997. Selection and management of Bacillus thuringiensi – resistant Colorado potato beetle. In “Advances in Potato Pest Biology and Management”. APS Press The American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota: 309–325.
 
44.
Yamamoto I., Yabuta G., Tomizawa M., Saito T., Miyamoto T., Kagabu S. 1995. Molecular mechanism for selective toxicity of nicotinoids and neonicotinoids. J. Pesticide Sci., 20: 33–40.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top