ORIGINAL ARTICLE
Determination of developmental periods of leaf beetle (Oulema spp.) for short-term forecasting
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Protection Miczurina 20, 60-318, Poznań, Poland
 
 
Corresponding author
Felicyta Walczak
Institute of Plant Protection Miczurina 20, 60-318, Poznań, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2005;45(3):145-153
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Two species of leaf beetle ( Oulema spp.) – Oulema melanopus (Linnaeus 1758) and Oulema gallaeciana (Heyden 1870) are classified as the pests of cereals of economica limportance in Po land. Determination of the optima lperiod of their control is very difficult due to extended time of laying eggs and brood of larvae. Mass brood of larvae of both species takes place at the time when larvae hatched from first laid eggs reached ca. 4 mm length of both species. Both developmental stages indicate an optimal term of leaf beetle control. To improve short term forecasting and warning system the data on developmental cycles of both species from an egg to larva (ca. 4 mm size), the studies were carried out in the field trails in the Wielkopolska region and some in an environmental growth chamber.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (20)
1.
Ali A.W., Wetzel T., Heyer W. 1977. Ergebnisse von Untersuchungen über die Effektivtempe- ratursummem einzelner Entwicklungsstadien der Getreidehähnchen ( Lema spp.). Arch. Phytopathol. u. Pflanzenschutz 6 (13): 425–433.
 
2.
Bubniewicz P., Walczak F., Kaniuczak Z., Mrówczyński M., Widerski K. 1993. Ochrona roślin w integrowanych systemach produkcji rolniczej: Skrzypionki występujące na zbożach i ich zwalczanie. Instrukcja upowszechnieniowa. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 19 pp.
 
3.
Freier B., Holz F., Knijnenburg A., Rossberg D., Wenzel V., Wetzel T. 1985. Darstellung populationsdynamischer Prozesse bei Oulema spp. mit Hilfe des Simulationsmodells PESTSIM-OUL. Wissensch. Beitr., 61 (S51): 135–136.
 
4.
Groll E., Wetzel T. 1984. Untersuchungen zur Struktur der Populationen von Getreidehähnchen ( Oulema spp.). Lehrst. Phytopathol. u. Pflanzenschutz 97 (2):113–124.
 
5.
Guppy J.C., Harcourt D.G. 1978. Effects of temperature on development of the immature stages of the cereal leaf beetle, Oulema melanopus ( Coleoptera: Chrysomelidae ). Can. Entomol., 110: 257–263.
 
6.
Jørgensen L.N., Nielsen G.C. 1998. Reduced dosages of strobilurins for diseases management in winter wheat. The BCP Conferences – Pest and Diseases 3: 993–998.
 
7.
Kaniuczak Z. 1987. Skrzypionki ( Oulema spp.) – narastające zagrożenie plonów zbóż w Polsce. Materiały 27. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 2: 61–65.
 
8.
Kaniuczak Z. 1993. Badania nad występowaniem, przebiegiem rozwoju, szkodliwością i zwalczaniem skrzypionek ( Oulema spp.) w uprawie pszenicy ozimej w południowo-wschodniej Polsce. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 33 (1/2): 9–55.
 
9.
Pruszyński S., Ruszkowska M. 1986. Zwalczanie mszyc w uprawach zbóż w Polsce. Materiały 26. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 1: 85–96.
 
10.
Ruszkowska M., Zwolińska-Śniatałowa Z., Bilska W. 1990. Wpływ żerowania mszycy zbożowej ( Sitobio nave nae F.) na jakość białka zbóż. Materiały 30. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 2: 21–26.
 
11.
Walczak F., Babilas W., Piekarczyk K., Małachowska D., Lewartowski R., Kagan F., Grajek E., Melosik A., Grendowicz L., Romankow-Żmudowska A. 1987. Stan fitosanitarny roślin uprawnych w Polsce w 1986 roku i spodziewane wystąpienie agrofagów w 1987 roku. Broszura upowszechnieniowa. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, p. 9.
 
12.
Walczak F. 1989. Pryszczarek zbożowiec ( Haplodiplosis equestris Wagner) w Polsce. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 31: 53–107.
 
13.
Walczak F. 1990. Wzrost szkodliwości pryszczarka zbożowca ( Haplodiplosis eqestris Wagner) i skrzypionek ( Lema spp.) w uprawach zbóż w Polsce. Materiały 30. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 2: 27–31.
 
14.
Walczak F. 1994. Wpływ larw skrzypionek ( Lema spp.) na redukcję powierzchni asymilacyjnej liści pszenżyta w aspekcie progów ekonomicznej szkodliwości. Materiały 34. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 2: 84–87.
 
15.
Walczak F. 1998. System for warning and control of leaf mining flies and leaf beetles on cereal crops. J. Plant Protection Res., 38: 65–69.
 
16.
Walczak F. 1999. Doskonalenie metod chemicznego zwalczania skrzypionek ( Lema spp.) na zbożach. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 39(2): 400–402.
 
17.
Walczak F., Mrówczyński M., Wachowiak H. 1999. Skrzypionki zbożowe i ich zwalczanie. Ochrona Roślin nr 6: 10–12.
 
18.
Walczak F. 2002. Badania podstawowe jako elementy tworzenia systemu wspomagającego podejmowanie decyzji o chemicznym zwalczaniu skrzypionek ( Oulema spp.) na zbożach. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 42 (1): 301–307.
 
19.
Walczak F., Grendowicz L., Jakubowska M., Skorupska A., Strugała N., Tratwal A., Wójtowicz A. 2003. Stan fitosanitarny roślin uprawnych w Polsce oraz stopień zachwaszczenia upraw rolniczych w roku 2002 i spodziewane wystąpienie agrofagów w roku 2003. Broszura upowszechnieniowa. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 143 pp.
 
20.
Zalecenia ochrony roślin na lata 2002/03 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych. 2001. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, cz. II: 245.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top