ORIGINAL ARTICLE
Importance of midfield thickets in aphid distribution
 
More details
Hide details
1
Academy of Technology and Agriculture Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, Poland
 
2
Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Poland
 
 
Corresponding author
Janina Bennewicz
Academy of Technology and Agriculture Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2004;44(1):21-34
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The investigations conducted in 1994 and 1996 concerned aphids infesting fields and neighbouring semi-natural habitats – midfield thickets with trees and the vegetation growing on the ditch margins. Aphids were caught into Moericke traps placed at the plant level. The material collected was studied to determine aphid number, dominance of individual species, similarity of dominance structure of aphid communities (Renkonen Index) and diversity of aphid communities (Shannon-Weaver Index). Aphids were collected in the field and in the natural habitats neighbouring the field. In both years black bean aphid ( Aphis fabae Scop.) was either the dominant or sub-dominant species in every habitat studied. A relative species diversity of aphids occurring in semi-natural habitats was significantly highe rthan that in the adjacent field. The results of these investigations indicate that the crop affects aphid fauna flying onto neighbouring midfield thickets.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (32)
1.
Barczak T. 1992. Functional response of the tritrophic system Aphis fabae.Scop. – primary parasitoids – hyperparasitoids of different types of habitat. Preliminary results. Pol.Pismo Entomol., 61 (1): 19–124.
 
2.
Barczak T., Kaczorowski G., Bennewicz J., Krasicka-Korczyńska E. 2000. Znaczenie zarośli śródpolnych jako rezerwuarów naturalnych wrogów mszyc. Wyd. Uczeln. ATR, Bydgoszcz, 47 pp.
 
3.
Bennewicz J. 1996. Incidence of aphids in boundary and adjacent sugar beet field. Aphids and Other Homopterous Insects 5: 23–31.
 
4.
Bennewicz J. 2001. Zgrupowania mszyc i ich naturalnych wrogów, muchówek z rodziny bzygowatych w zaroślach śródpolnych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 41 (2): 670–674.
 
5.
Bennewicz J., Kaczorowski G. 1997. Miedza – zagrożenie czy korzyść dla plantacji buraka cukrowego. Biul. IHAR 202: 225–227.
 
6.
Bennewicz J., Kaczorowski G. 1999. Mszyce ( Aphidodea ) i biegaczowate ( Carabidae ) zakrzewień śródpolnych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 39 (2): 603–607.
 
7.
Bennewicz J., Krasicka-Korczyńska E. 1997. Zgrupowania mszyc a różnorodność roślinności zarośli śródpolnych pól uprawnych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 37 (2): 88–92.
 
8.
Bennewicz J., Kaczorowski G., Barczak T. 2001. Aphids in midfield thickets in Lower Vistula Valley Landscape Park. J. Plant Protection Res., 41 (4): 348–362.
 
9.
Boczek J. 1992. Niechemiczne metody zwalczania szkodników roślin. SGGW, Warszawa, 243 pp.
 
10.
Czylok A. 1988. Zbiorowiska naturalne jako rezerwuar mszycy zbożowej ( Sitobion avenae, Aphidodea, Homoptera) na przykładzie badań w Niecce Nidziańskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 353: 7–13.
 
11.
Gabriel W., Nuckowski S., Wislocka M. 1964. Badania nad mszycami na plantacjach ziemniaka. Pol. Pismo Entomol., 4: 35–56.
 
12.
Gębicki C., Głowacka E., Karwańska J., Klimaszewski M., Wojciechowski W. 1977. Zgrupowania piewików, mszyc i koliszków ( Homoptera : Auchenorrhyncha , Aphidodea i Psyllodea ) wybranych środowisk rejonu huty „Katowice”. Acta Biol., 4 (189): 95–122.
 
13.
Hałaj R., Wojciechowski W. 1996. Zgrupowania mszyc ( Homoptera , Aphidinae ) związane ze zbiorowiskami murawowymi z klasy Festuco-Brometea i Sedo-Scleranthetea Wyżyny Częstochowskiej. Acta Biol., 29 (46): 83–105.
 
14.
Hutcheson K. 1970. A test for comparing diversities based on the Shannon formula. J. Theor. Biol., 29: 151–154.
 
15.
Kaczorowski G., Bennewicz J. 1995. Siedliska brzegowe jako element ochrony plantacji buraka cukrowego przed szkodnikami. Materiały 35. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz.2: 403–407.
 
16.
Klimaszewski M., Wojciechowski W., Czylok A., Gębicki C., Herczek A., Jasińska J. 1980. Zgrupowania wybranych grup pluskwiaków równoskrzydłych ( Homoptera ) i różno- skrzydłych ( Heteroptera ) w lasach rejonu huty „Katowice”. Acta Biol., 8: 22–39.
 
17.
Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, 441 pp.
 
18.
Lagerlöf J., Wallin H. 1988. Cropping systems, field margins and invertebrate fauna in Swedish agriculture. Bull. INTECOL 16: 55–59.
 
19.
Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN. Warszawa, 537 pp.
 
20.
Matuszkiewicz W., Faliński J.B., Kostrowicki A.S., Matuszkiewicz J.M., Olaczek R., Wojterski T. 1995. Potencjalna roślinność naturalna Polski – mapa przeglądowa 1: 300 000. PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.
 
21.
Müller F. P. 1982. Das Problem Aphis fabae . Z. Ang. Entomol., 94: 432–446.
 
22.
Opyrchalowa J., Goos M. 1973. Dynamika nalotów mszycy trzmielinowo-burakowej Aphis fabae Scop. na buraki. Biul. Inst. Ochr. Roślin 56: 233–247.
 
23.
Pawlikowski T. 1985. Zgrupowania dzikich pszczołowatych ( Hymenoptera, Apoidea ) w kserotermicznych siedliskach wydmowych Kotliny Toruńskiej. Stud. Soc. Sci. Torunensis E., 10: 3–57.
 
24.
Pawłowski B. 1972. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badań. p. 137–268. In „Szata roślinna Polski” (W. Szafer, K. Zarzycki, eds.). PWN, Warszawa.
 
25.
Puszkar L., Puszkar T., Michalska Z. 1998. Problemy przechowalnictwa szkodliwych gospodarczo organizmów w zadrzewieniach. p. 293–305. In „Ekologia wysp leśnych” (J. Banaszak, ed.). Wyd. Uczeln. WSP, Bydgoszcz.
 
26.
Ruszkowska M. 1997. Jesienne populacje mszyc na oziminach w Wielkopolsce w roku 1996. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 37 (2): 93–95.
 
27.
Rutkowski L. 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski Niżowej. PWN, Warszawa, 812 pp.
 
28.
Szelęgiewicz H. 1968. Mszyce – Aphidodea . 21(4). In „Katalog fauny Polski” . PWN, Warszawa, 316 pp.
 
29.
Way M.J., Cammell M.E. 1982. The distribution and abundance of the spindle tree, Euonymus europaeus , in Southern England with particular reference to forecasting infestations of the black been aphid, Aphis fabae . J. Appl. Ecol., 19: 929–940.
 
30.
Winiarska W. 1997. Wrogowie naturalni mszycy kompleksu Aphis fabae Scop. ( Aphididae )na wybranych gatunkach chwastów terenów zieleni miejskiej Lublina. Wyd. AR, Lublin, 80 pp.
 
31.
Witkowski Z. 1970. Zagadnienia różnorodności gatunkowej w badaniach biocenotycznych. Wiad. Ekol., 16: 117–132.
 
32.
Wojciechowski W., Czylok A. 1990. Aphidodea . p. 106–118. In, „Wykaz zwierząt Polski” (W.J. Razowski, ed.).Wyd. Nauk. PAN, Vol. I.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top