ORIGINAL ARTICLE
Influence of Trichodermin-BL on the decrease of fiber flax infection by diseases and the improvement of ITS production quality
 
More details
Hide details
1
Plant Protection Institute National Academy of Sciences of Belarus, 2, Mira Str., 220011 Priluki, Minsk Region, Belarus
 
2
Institute of Flax National Academy of Sciences of Belarus, Ustie, Vitebsk Region, Belarus
 
 
Corresponding author
Lyudmila Pristchepa
Plant Protection Institute National Academy of Sciences of Belarus, 2, Mira Str., 220011 Priluki, Minsk Region, Belarus
 
 
Journal of Plant Protection Research 2006;46(1):97-102
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Fusarium avenaceum, F. oxysporum, Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani, Mucor sp., Aspergillus niger, Penicillium spp. were the most often isolated species from fiber seeds. The antagonistic action of Trichoderma lignorum T 13–82 in relation to seed contaminants was evaluated. The use of Trichodermin-BL, based on that antagonist, applied as pre-sowing seed treatment and on growing plants decrease diseases incidence. The application of Trichodermin-BL improved a set of biometrical and physiological parameters during crop vegetation, increased the yield and raised flax fiber quality.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (12)
1.
Aristovskaya T.V., Vladimirskaya M.E., Gollerbakh M.M. 1962. Bolshoj Praktikum po Mikrobiologii. Moskva, Vysshaya Shkola, 492. pp.
 
2.
Bilaj Gvozdjak R.I., Skripal I.G. 1988. Mikroorganizmy – Vozbuditeli Boleznej Rastenij. Kiev, Naukova Dumka, p. V.I., 552.
 
3.
Dospekhov B.A. 1979. Metodika Polevogo Opyta. Moskva, Kolos, 416 pp.
 
4.
Harman G.E. 2000. Myth and dogmas of biocontrol: changes in perception derived from research on Trichoderma harzianum T-22. Plant Dis. 84: 377–393.
 
5.
Khokhrjakov M.K., Dobrozrakova T.L., Stepanov K.M., Letova M.F. 2003. Opredelitel Boleznej Rastenij. 3-e izd. Sankt-Peterburg, Lan, 592 pp.
 
6.
Kudryavtsev N.A. 2004. Biometod – Osnova Fitosanitarnoj Stabilizatcii Lnovodstva: 236–237. In “Biologicheskaya Zahchita Rastenij – Osnova Stabilizatsii Agroekosistem. Mat. Dokl. Nauchno-praktich. Konf. 29.09–1.10.2004”. Krasnodar.
 
7.
Pietr S.J. 1997. The mode of action of Trichoderma: short summary. In „ Trichoderma spp., Other Microorganisms and Plant Extracts in Plant Diseases Control” (L.B. Orlikowski, Cz. Skrzypczak, eds.). ISK Skierniewice, 7–14.
 
8.
Popkova K. V., Shmyglya V.A. 1987. Metody Opredeleniya Boleznej Vreditelej Selskokhozjajstvennykh Rastenij. Moskva, Agropomizdat, 224 pp.
 
9.
Semenov A .Ya., Abramova L . P., Khokhryakov M. K. 1980. Opredelitel Parazitnykh Gribov na Plodakh i Semenakh Kulturnykh Rastenij. Leningrad, Kolos, 302 pp.
 
10.
Starostina M.A. 2003. Lendolgunets. p. 205–225. In “Integriovannyje Sistemy Zashchity Selskokhozjajstvennykh Kultur ot Vreditelej, Boleznej I Sornjakov (rekomendatsii)”. Minsk.
 
11.
Tarunina T.A., Maslova T.Yu. 1979. Metody Otsenki Antagonisticheskoj aktivnosti shtammov Trichoderma lignorum Harz. Mikol. Fitopatol. 13: 511–516.
 
12.
Weindling R. 1932. Trichoderma lignorum as a parasite of other soil fungi. Phytopathology 32: 837–845.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top