ORIGINAL ARTICLE
Biodiversity of arthropod pathogens in the Białowieża Forest
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Protection, Department of Biocontrol and Quarantine Miczurina 20, 60-318 Poznań, Poland
 
2
Research Center for Agricultural and Forest Environment Polish Academy of Sciences, Bukowska 19, 60-809 Poznań, Polan
 
3
Institute of Plant Protection, Department of Biocontrol 223011 Minsk Region, Priluki, Belarus
 
 
Corresponding author
Danuta Sosnowska
Institute of Plant Protection, Department of Biocontrol and Quarantine Miczurina 20, 60-318 Poznań, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2004;44(4):313-321
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In the years 2002–2004 strains of Bacillus thuringiensis and 37 species of entomopathogenic fungi were isolated and identified in the Polish and Belarussian parts of Białowieża Forest (BF). Mitosporic fungi and bacteria dominated in litter sperficial soil layer, forest, litter and floor vegetation whereas entomophtoralen fungi prevailed in bushy undergrowth layers and tree crowns. The dominant species Beauveria bassiana was observed in forest floor, subcortical habitats on dead trees, meadows and rushes. The species Entomophthora israelensis , Beauveria cf. bassiana , Paecilomycessuffultus and P.tenuipes were for the first time described as insect pathogens in BF. Entomophthorales seem to hold much greater part than mitosporic forms in the whole diversity of entomopathogenic fungi. Relatively rich sets of these fungi recognised in BF during last decades confirm the predestination of this area as highly significant refuge for other groups of arthropod pathogens, and it should encourage scientists to widen their research and contribute to a rather scarce knowledge in this field
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (21)
1.
Bałazy S. 1966. Organizmy żywe jako regulatory liczebności populacji korników w drzewostanach świerkowych ze szczególnym uwzględnieniem owadobójczych grzybów. p. 3–48. In “Prace z Zakresu Leśnictwa” (E. Matusiewicz, ed.). Prace Kom. Nauk. Roln. Leśn., 21 (1).
 
2.
Bałazy S. 1968. Analysis of bark beetle mortality in spruce forests in Poland. Ekologia Polska Seria A, 16 (33): 657–687.
 
3.
Bałazy S. 1993. Flora of Poland. Fungi ( Mycota ) Entomophthorales , Kraków, 24, 356 pp.
 
4.
Bałazy 1994. Significance of ecotones in agricultural landscape for the distribution of insect pathogens: p. 153–164. In ”Functional appraisal of agricultural landscape in Europe” (L. Ryszkowski, S. Bałazy, ed.). Poznań, 307 pp.
 
5.
Bałazy S. 2004. Znaczenie obszarów chronionych dla zachowania zasobów grzybów entomopatogenicznych. Kosmos 53 (1): 5–16.
 
6.
Bałazy S., Bargielski J., Ziółkowski G., Czerwińska C. 1967. Śmiertelność dorosłych chrząszczy kornika drukarza Ips typographus (L.) ( Col. Sccolytidae ) w żerowiskach i jej przyczyny. Pol. Pismo Entomol., 37 (1): 201–205.
 
7.
Bałazy S., Cysewski R. 2003. Różnorodność grzybów entomopatogenicznych na obszarach chronionych. p. 115–141. In: “Bory Tucholskie II. Zasoby i ich ochrona”. (K. Gwoździński, ed.). Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź.
 
8.
Batko A. 1964. On the new genera: Zoophthora gen. nov. Triplosporium (Thaxter) gen. nov., and Entomophaga gen. nov. ( Phycomycetes:Entomophthoraceae ). Bull. Acad. Pol. Sci. Classe II. Ser. Sci. Biol.: 323–326.
 
9.
Gams W. 1971. Cephalosporium – artige Schimmelpilze – Hyphomycetes .Gustav Fishe rV rl. Stuttgart, 262 pp.
 
10.
Karpiński J.J. 1935. Przyczyny ograniczające rozmnażanie się korników drukarzy ( Ips typographus L. i Ipsduplicatus Salhb.) w lesie pierwotnym. Prace Inst. Bad. Lasów Państw. Ser. A, 15, 86 pp.
 
11.
Lipa J.J. 1967. Studies on gregarines ( Gregarinomorpha ) of arthropods in Poland. Acta Protozool., 5: 97–179.
 
12.
Lipa J.J. 1968. Plistophora geotrupina sp., a microsporidian parasite of dung beetles Geotrupes spp. ( Coleoptera, Scarabaeidae ). Acta Protozool., 6 (29): 341–344.
 
13.
Lipa J.J., Bartkowski J. 1971. A newly discovered poxlike virus disease of dung beetles, Geotrupes silvaticus ( Coleoptera: Scarabaeidae ). J. Invertebr. Pathol., 20: 218–219.
 
14.
Majewski T. 1994. The Laboulbeniales of Poland. Polish Botanical Studies 7. Kraków, 466 pp.
 
15.
Okołów C. 1970. Jeśniak czarny ( Hylesimuscrenatus Fabr.) jego biologia, wrogowie oraz znaczenie gospodarcze. Folia Forest. Pol., Ser. A, 16: 171–200.
 
16.
Okołów C. 1999. Białowieża National Park in nutshell. Białowieski Park Narodowy, Białowieża, 36 pp.
 
17.
Rozsypal J. 1966. A new fungal parasite of calyptrate flies from Europe Zoophthora vomitoriae sp. Nor. ( Entomophthoraceae ). Acta Mycol., 2: 23–24.
 
18.
Siemaszko W. 1937. Studia nad grzybami owadobójczymi. Polski. Arch. Nauk Biol. Tow. Nauk. Warszawsk. 6, 83 pp.
 
19.
Szujecki A. 2002. Podstawy metodyczne szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną. p. 187–205. In “Zadania gospodarcze lasów a funkcje ochrony przyrody”, Wyd. SGGW, Warszawa.
 
20.
Zare R., Gams W. 2001. A revision of Verticillium section Prostrata. IV. The genera Lecanicillium and Simplicillium gen. nov. Nova Hedwigia 73 (1–2): 1–50.
 
21.
Zimmermann G. 1986. Galleria bait method fo rdetection of entomopathogenic fungi in soil. J. Appl. Entomol.,102: 213–215.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top