ORIGINAL ARTICLE
The effect of potato ridge height and harvest date on tuber injuries
 
More details
Hide details
1
Department of Quantitative Methods and Spatial Planning, University of Natural Studies and Humanities in Siedlce, Prusa 14, 08–110 Siedlce, Poland
 
 
Submission date: 2014-03-18
 
 
Acceptance date: 2014-07-18
 
 
Corresponding author
Katarzyna Rymuza
Department of Quantitative Methods and Spatial Planning, University of Natural Studies and Humanities in Siedlce, Prusa 14, 08–110 Siedlce, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2014;54(3):225-230
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
A potato experiment was conducted from 2004 to 2006 at the Zawady Experimental Farm. The farm is part of the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland. Tuber infection and injury by diseases and pathogens of three potato cultivars were assessed according to the potato ridge height and harvest date. The weight of mechanically injured tubers was also determined depending on the potato ridge height and harvest date. The weight of potato tubers infected by fungal and bacterial diseases was influenced by the cultivar, growing season, harvest date, and ridge height. Potatoes grown to their standard height and height ridges, were significantly less infected by diseases at the first harvest date. The weight of tubers in which the tubers were injured by soil pests, was affected by the cultivar and ridge height. Potatoes cultivated in a ridge which was 20 cm high, had tubers with significantly less mechanical injuries compared with a low (16 cm) ridge and high (24 cm) ridge.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (22)
1.
Bac S., Koźmiński Cz., Rojek M. 1998. Agrometeorologia. [Agrometeorology]. PWN, Warszawa, Poland, 167 pp.
 
2.
Erlichowski T. 2004. Szkodniki glebowe w uprawie ziemniaka i ich zwalczanie. Instrukcja upowszechnieniowa. [Soilborne Pests in Potato Cultivation and Their Control. Dissemination manual]. IHAR, Bonin, Poland, 22 pp.
 
3.
Gawińska-Urbanowicz H. 2007. Ocena występowania chorób grzybowych i bakteryjnych ziemniaka w warunkach polowych. [Evaluation of the incidence of fungal and bacterial diseases in potatoes under field conditions]. Biul. IHAR 243: 191–197.
 
4.
Gąsiorowska B., Zarzecka K. 2002. Wpływ terminu zbioru na plon i cechy jakościowe bulw ziemniaka uprawianego w rejonie Siedlec. [The influence of harvest date on the yield and quality characteristics of potato tubers cultivated in the Siedlce region]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 489: 319–325.
 
5.
Głuska A. 2004. Wpływ zmiennego rozkładu opadów na cechy bulw ziemniaka (Solanum tuberosum L.) w warunkach polowych oraz wyznaczenie okresu krytycznego wrażliwości na niedobór wody u odmian w różnej długości okresu wegetacji. [Reaction of potato (Solanum tuberosum L.) to rainfall distribution under field conditions and to testing drought imposed at different phases of bulking stage in cultivars of different vegetation length in a pot experiment]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 496: 217–227.
 
6.
Gruczek T. 1997. Ograniczenie uszkodzeń mechanicznych w czasie zbioru podstawowym warunkiem poprawy jakości produkowanych bulw. [Reduction of mechanical injuries during harvest is a key to improved quality of produced tubers]. Ziemniak Polski 3: 11–18.
 
7.
Jabłoński K. 2001. Agrotechniczne efekty stosowania nowych maszyn do pielęgnacji ziemniaków. [Agronomic effects of usage of new machines for potato cultivation]. Biul. IHAR 220: 227–235.
 
8.
Kostiw M. 2011. The occurrence of major potato viruses in Poland. J. Plant Prot. Res. 51 (3): 205–209.
 
9.
Krzysztofik B., Marks N., Baran D. 2009. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na ilościowe cechy plonu bulw ziemniaka. [The impact of selected agrotechnical factors on the quantitative characteristics of potato tuber crop]. Inżynieria Rolnicza 5 (114): 123–129.
 
10.
Kuźniewicz-Czerko M., Bittner K., Fechter E. 1993. Wpływ uszkodzeń mechanicznych na trwałość przechowalniczą bulw ziemniaka oraz na zdrowotność i plonowanie roślin odmian Beryl i Duet. [The effect of mechanical injuries on tuber storage life and plant health status and yield of Beryl and Duet cultivars]. Biul. Inst. Ziem. 42: 69–76.
 
11.
Mandour N.S., Sarhan A.A., Atwa D.H. 2012. The integration between Trichogramma evanescens West. (Hymenoptera: Trichogrammatidae) and selected bioinsecticides for controlling the potato tuber moth Phthorimaea operculella (Zell.) (Lepidoptera: Gelechiidae) of stored potatoes. J. Plant Prot. Res. 52 (1): 40–46.
 
12.
Mańkowski D., Laudański Z. 2009. Postęp biologiczny w hodowli, nasiennictwie i produkcji ziemniaka w Polsce. Część V. Ocena postępu technologicznego w produkcji polowej ziemniaka w latach 1986–2003. [Biological progress in breeding, seed technology and production of potato in Poland. Part V. Estimation of technological progress in potato field production within the years 1986–2003]. Biul. IHAR 254: 95–119.
 
13.
Nowacki W. 2002. Parametry jakości ziemniaka konfekcjonowanego, genetyczne i środowiskowe ich uwarunkowania. [Quality parameters of table potatoes, genetical and environmental effect determinations]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 489: 335–345.
 
14.
Nowacki W. 2006. Straty plonu handlowego ziemniaków powodowane przez choroby i szkodniki w 2005 roku. [Losses in potato market yield caused by diseases and pests]. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Roślin 46 (1): 193–201.
 
15.
Peters R. 1996. Damage of potato tubers. Potato Res. 39: 479–484.
 
16.
Prośba-Białczyk U. 2002. Uprawa ziemniaka z uwzględnieniem aspektów rolnictwa ekologicznego. [Potato cultivation and ecological agriculture]. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 489: 33–45.
 
17.
Ridgeer L.K., Thornton R.E. 2008. Managing physiological disorders. p. 235–245. In: “Potato Health Management” (D.A. Johnson, ed.). Am. Phytopathol. Soc. Press, St. Paul, Minnesota, USA, 272 pp.
 
18.
Rudkiewicz F., Zakrzewska B. 1987. Wpływ niektórych elementów pogody na porażenie parchem zwykłym i ocena reakcji odmian na tę chorobę. [The effect of some weather components on infection and assessment of response of cultivars to common scab]. Biul. Inst. Ziem. 35: 91–102.
 
19.
Sekutowski T., Badowski M. 2010. Wpływ zachwaszczenia, warunków meteorologicznych i ochrony herbicydowej na plon i poszczególne frakcje bulw ziemniaka. [Ability to protect giant silver grass (Miscanthus giganteus) plantations against monocotyledonous weeds]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (3): 1390–1394.
 
20.
Szutkowska M. 1998. Porażanie się bulw ziemniaka parchem zwykłym zależnie od warunków wilgotnościowo-termicznych i składu granulometrycznego gleby. [Common scab infection of potato tubers depending on moisture and thermal conditions as well as soil granulometric composition]. Fragm. Agron. 2 (58): 106–119.
 
21.
Trętowski J., Wójcik A.R. 1991. Metodyka doświadczeń rolniczych. [Methodology of Agricultural Experiments]. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, Poland, 538 pp.
 
22.
Zarzyńska K., Goliszewski W. 2012. Zróżnicowanie jakości plonu ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym i integrowanym w zależności od odmiany i warunków glebowo-klimatycznych. Część I. Udział wad zewnętrznych i wewnętrznych bulw. [Tuber quality differentiation of potatoes grown in organic and integrated farming system depending on cultivar and soil – climatic conditions. Part I. Share of external and internal tuber injuries]. Biul. IHAR 266: 73–79.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top