ORIGINAL ARTICLE
Biodiversity of segetal weed community in continuous potato cultivated with metribuzin-based weed control
 
More details
Hide details
1
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Prusa 14, Siedlce 08-110, Poland
 
 
Submission date: 2014-05-14
 
 
Acceptance date: 2015-02-06
 
 
Corresponding author
Zbigniew Pawlonka
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Prusa 14, Siedlce 08-110, Poland
 
 
Journal of Plant Protection Research 2015;55(1):52-57
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The objective of the work reported here was to determine the relationship between herbicide rate and the biodiversity of weed communities in potato cultivated in continuous cropping. A seven-year field experiment was conducted to examine the effect of 4 metribuzin rates and an uncontrol on weed infestation in successive years of continuous potato cultivation. The following indices were calculated: the Shannon-Wiener and Simpson’s indices of species diversity and the Simpson’s index of domination. A total of 33 species were recorded in the experimental plots. Echinochoa crus-galli was the dominant species. The most abundant segetal communities were observed in untreated plots. An application of the herbicide reduced the biodiversity of the agrophytocenosis. Cultivation in continuous cropping increased the species number of the weed community in potato. The herbicide and cultivation in continuous cropping did not significantly affect the biodiversity indices but their values, to a great extent, confirmed the trends revealed by the analysis of weed infestation.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have declared that no conflict of interests exist.
 
REFERENCES (21)
1.
Adamiak E., Adamiak J. 2004. Zachwaszczenie owsa w warunkach zróżnicowanego następstwa roślin i chemicznej ochrony łanu. [Effect of varied crop sequence and chemical control of the stand on weed infestation of oat]. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura 3 (1): 119–128. (in Polish with English summary).
 
2.
Adamiak E., Adamiak J., Przybylski R. 2011. Znaczenie płodozmianu w regulacji zachwaszczenia zbóż ozimych. [Significance of crop rotation on the regulation weed infestation in winter cereales]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (2): 817–821. (in Polish with English summary).
 
3.
Anyszka Z., Kohut M. 2011. Bioróżnorodność zbiorowisk chwastów segetalnych w uprawach wybranych gatunków warzyw. [Biodiversity of segetal weed communities in cultivations of selected vegetable crops]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (3): 1219–1223. (in Polish with English summary).
 
4.
Hutorowicz H., Grabowski J., Olba-Zięty E. 2008. Częstotliwość występowania okresów posusznych i suchych w dwóch mezoregionach Pojezierza Mazurskiego. [Frequency of occurrence of dry spells and droughts in two mesoregions of Masurian Lakeland]. Acta Agrophysica 12 (3): 663–673. (in Polish).
 
5.
Jastrzębska M., Bogucka B., Hruszka M. 2007. Następstwo roślin i proekologiczne sposoby regulacji zachwaszczenia a bioróżnorodność chwastów w bobiku. [Crop sequence and environment-friendly weed control methods versus weed biodiversity in faba bean fields]. Acta Agrophysica 10 (2): 357–371. (in Polish).
 
6.
Jędruszczak M., Antoszek R. 2004. Sposoby uprawy roli a bioróżnorodność zbiorowisk chwastów w monokulturze pszenicy ozimej. [Tillage systems and biodiversity of weed communities in winter wheat monoculture]. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura 3 (2): 47–59. (in Polish with English summary).
 
7.
Kwiatkowski C. 2009. Struktura zachwaszczenia i produktywność biomasy pszenicy ozimej oraz chwastów w zależności od systemu następstwa roślin i sposobu pielęgnacji. [Weed infestation structure and biomass productivity of winter wheat and weeds depending on crop sequence system and protection method]. Annales UMCS, Sectio E, 64 (3): 69–78. (in Polish).
 
8.
Kwiatkowski C., Wesołowski M., Stępień A. 2004. Bioróżnorodność chwastów w trzech odmianach jęczmienia jarego uprawianych w siedmioletniej monokulturze i zmianowaniu. [Biodiversity of weeds in three cultivars of spring barley grown in seven-year monoculture and crop rotation]. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura 3 (2): 109–117. (in Polish with English summary).
 
9.
Ługowska M., Rzymowska Z. 2014. The effect of the application of the exact and approximate methods on values of selected ecological indices. Acta Agrobotanica 67 (1): 39–46.
 
10.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist. Vol. 1. Biodiversity of Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland, 442 pp.
 
11.
Nikolić L., Ilić O., Dzigurski D., Ljevnaić-Masić B. 2013. Analysis of weed flora in conventional and organic potato production. Biologica Nyssana 4 (1–2): 9–14.
 
12.
Pawlonka Z. 2008. Plonowanie jęczmienia jarego w monokulturze przy różnym poziomie ochrony chemicznej przed chwastami. [Spring barley yield in monoculture under differentiated intensity of weed control]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (1): 307–312. (in Polish with English summary).
 
13.
Pawlonka Z., Ługowska M. 2010. Plonowanie pszenicy ozimej w monokulturze przy różnym poziomie ochrony chemicznej przed chwastami. [Winter wheat yield in monoculture under differentiated intensity of weed control]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (2): 823–827. (in Polish with English summary).
 
14.
Rychcik B. 2006. Wpływ herbicydów i następstwa roślin na zachwaszczenie kukurydzy (Zea mays L.). [Effect of herbicides and crop sequence on weed infestation of maize (Zea mays L.)]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 170–173. (in Polish with English summary).
 
15.
Rzymowska Z., Ługowska M., Skrzyczyńska J. 2013. Species diversity of segetal communities in tuber crops and in winter and spring cereals. Acta Agrobotanica 66 (3): 95–102.
 
16.
Shannon C.E. 1948. A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal 27: 379–423, 623–656.
 
17.
Simpson E.H. 1949. Measurement of diversity. Nature 163: 688.
 
18.
Skrzyczyńska J., Ługowska M. 2008. Dominacja gatunków i bioróżnorodność zbiorowisk agrocenoz ziemniaka Doliny Środkowej Wisły. [Species domination and biodiversity in weed communities of agrocenoses of the middle vistula valley]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 530: 105–115. (in Polish).
 
19.
Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Stępnik K., Lepiarczyk A. 2004. Wpływ zmianowania, sposobu uprawy roli i herbicydów na bioróżnorodność zbiorowisk chwastów. [Effect of the crop rotation, tillage method and herbicides on the biodiversity of weed communities]. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura 3 (2): 235–245. (in Polish with English summary).
 
20.
Trętowski J., Wójcik A.R., 1992. Metodyka doświadczeń rolniczych. [Methodology of agricultural experiments]. WSRP, Siedlce, 583 pp. (in Polish).
 
21.
Wilson E. 1988. Biodiversity. National Academy Press, Washington DC, 521 pp.
 
eISSN:1899-007X
ISSN:1427-4345
Journals System - logo
Scroll to top